Julkaistu 24.6.2024

Metsähallitus on jättänyt kaavoitusaloitteen Pudasjärven Kinttaisviidan tuulivoimahankkeesta

Metsähallitus on jättänyt Pudasjärven Kinttaisviidan alueesta kaavoitusaloitteen Pudasjärven kaupungille. Sinne on alustavien suunnitelmien mukaan mahdollista sijoittaa enintään 11 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho olisi 6–10 MW ja pyyhkäisykorkeus enintään 320 metriä.

Hankealue sijaitsee Pudasjärven keskustasta noin 35 km luoteeseen, Oulun kaupunginrajan tuntumassa. Alue on tunnistettu Pohjois-Pohjanmaan liiton Tuuli-hankkeessa sekä Pudasjärven kaupungin tuulivoimaselvityksessä potentiaaliseksi tuulivoimaloiden alueeksi.

Alustavan kaava-alueen koko on noin 1 600 hehtaaria, josta voimalasijoittelulle soveltuvaa aluetta on noin 900 hehtaaria. Alustava kaava-alue kattaa arvioidun 40 dB:n alueen Pudasjärven tuulivoimaohjelman mukaisesti. Hankealue sijoittuu pääosin maakuntakaavan viranomaisehdotuksessa (Energia- ja ilmasto vaihemaakuntakaava) tunnistetulle tuulivoimaloiden alueelle, Metsähallituksen projektipäällikkö Kasper Åman kertoo.

– Hankealue on tunnistettu käynnissä olevassa vaihemaakuntakaavan päivityksessä potentiaaliseksi alueeksi tuulivoimantuotantoon, joten meillä on hyvät edellytykset jatkaa hankkeen osalta selvityksiä YVA- ja kaavaprosessissa, Åman kertoo.

– Sama alue on sisältynyt myös toisen hankekehittäjän Kuikkasuo-nimiseen kaavoitusaloitteeseen. Metsähallituksen tehtävänä on valvoa valtion omistamien alueiden maankäyttöä ja näiden alueiden käytöstä on aina sovittava meidän kanssamme ennen kaavoitusaloitteiden toimittamista, Åman selvittää.

 

Ympäristövaikutusten arviointi 

Hankkeelle tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Suunnittelussa otetaan huomioon kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin yhteydessä tehtävien selvitysten tulokset, sekä sidosryhmien esittämät näkemykset. – Hankkeessa tullaan aktiivisesti käymään vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus pidetään viimeistään, kun hankkeen kaavoitus sekä YVA-prosessi saadaan käyntiin, Åman kertoo.

Hankealue sijaitsee Kollajan paliskunnan alueella. Metsähallituksen hankekehityksessä tullaan tekemään kattavasti selvityksiä, joissa huomioidaan mm. hankkeen vaikutukset poronhoitoon sekä maisemavaikutukset. Myös YVA:n yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota mm. eri hankkeiden yhteisvaikutuksiin, ympäristöön, luontoon, linnustoon ja eläimistöön sekä hankkeen vaikutuksiin ihmisten elinoloihin.

Tuulivoimahankkeen mahdollinen toteutuminen ei estä kaavoitettavan alueen muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä. – Tuulivoimahanke on tärkeä yhteensovittaa niin suojeltavien arvojen kuin muiden alueella olevien käyttömuotojen, kuten elinkeinojen ja virkistyskäyttäjien, kanssa. Erityisesti poronhoito tulee huomioida hankkeen yhteensovittamisessa. Mikäli tunnistetaan merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, pyritään niitä ratkomaan hankekehityksen keinoin, Åman sanoo.

Ehdotetun hankealueen yhteyteen sijoittuu myös muutamia yksityisten maanomistajien maa-alueita. Neuvottelemme mielellämme yksityisten kiinteistöjen maanomistajien kanssa ja tulemme olemaan yhteydessä maanomistajiin alustavan hankealueen sisällä.

– Metsähallituksen hankekehityksen tapana on teettää paljon maastoselvityksiä. Isona ja kokeneena hankekehittäjänä pystymme myös varmistamaan selvitysten laadun ja siten arvioimaan paremmin hankkeen vaikutukset ympäristöön, Åman kertoo.

Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattavat tuulimittaukset ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

Kaavoituksen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana.

Aikataulu

Jos kaikki etenee suunnitellusti, tuulivoimapuiston osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2027 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2028–2030 aikana, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuosina 2030–2032.

Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoa, vaan myy hankkeen rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Metsähallitus jää alueen maanomistajaksi ja vuokranantajaksi.

Lisätiedot

Kasper Åman, Projektipäällikkö, Metsähallitus, kasper.aman@metsa.fi, +358 40 621 5871

 

Metsähallituksella on pitkä kokemus maatuulivoimahankkeiden kehittämisestä eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä meillä on maa-alueilla aktiivisessa hankekehityksessä yhdeksän omaa tuulivoimapuistoa sekä yksi yhteishanke Neova Groupin kanssa, kaksi yhteishanketta ABO Windin kanssa ja kolme yhteishanketta Pohjan Voiman kanssa. Lisäksi kehitämme isoja merituulivoimahankkeita.

Maatuulivoima on edullisinta uusiutuvaa energiaa ja sillä on tärkeä rooli niin energiaomavaraisuudessa, fossiilisista polttoaineista luopumisessa kuin paikallistalouden turvaajana.

Lue lisä tuulivoimatoiminnastamme: https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/tuulivoima/