Julkaistu 19.6.2018

Metsähallitus muuttaa ohjeistustaan: lisää lahopuuta, retkeilyalueiden puunkorjuuseen erityishuomio

Metsähallitus on päivittänyt metsänhoitoa ohjaavan ympäristöoppaansa. Uuden ohjeistuksen mukaan kuollutta puuta ei korjata enää lainkaan, eläviä säästöpuita jätetään aikaisempaa runsaammin eikä retkeilyalueilla tehdä suuria uudistusaloja.

”Uudella ohjeistuksella halutaan edistää monikäyttömetsien lahopuujatkumoa ja monimuotoisuutta sekä välttää maisemallisia häiriöitä retkeilyalueilla”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo kertoo.

Merkittävin oppaaseen tehdyistä muutoksista liittyy säästöpuuohjeeseen. Metsähallituksen talouskäytössä olevissa monikäyttömetsissä kuollut puu jätetään jatkossa korjaamatta muutoin kuin laajoilla tuhoalueilla. Eläviä säästöpuita, etenkin lehtipuita, säästetään aiempaa runsaammin. Lisäksi riistatiheiköiden kokoa ja määrää lisätään.

Tavoitteena on lisätä metsien monimuotoisuutta ja riistalle suotuisia elinympäristöjä kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa. Lahopuujatkumosta hyötyvät useat kovakuoriaislajit ja käävät sekä linnuista kolopesijät, kuten tikat, tiaiset ja pöllöt. Riistatiheiköillä ja alikasvoksella on suuri merkitys muun muassa kanalintujen lisääntymiselle ja suojalle.

Oppaan myötä uudistettiin myös retkeilyalueiden metsänhoitoa koskeva ohjeistus. Jatkossa retkeilyalueilla suositaan peitteellisiä metsänkäsittelymenetelmiä, jolloin metsikkö säilyy koko ajan puustoisena. Retkeilyalueilla voidaan tehdä korkeintaan pieniä, 0,3–1 ha kokoisia pienalauudistuksia tai luonnonhoidollisia toimenpiteitä, kuten kulotusta.

Ympäristöopas on Metsähallituksen henkilöstön, urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä käyttöön suunniteltu käsikirja, joka ohjaa valtion talouskäytössä olevien monikäyttömetsien hoitoa. Opas on ollut käytössä jo 25 vuotta ja se on laadittu Metsähallituksen metsätalouden, Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen yhteistyönä. Vuosien mittaan ohjeita on uudistettu useaan otteeseen toimintaympäristön, monimuotoisuuden ja monikäytön asettamien vaatimusten mukaiseksi.

Opas löytyy osoitteesta www.e-julkaisu.fi/metsahallitus/yopas/

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo, p. 040 7197 734
Metsähallitus Metsätalous Oy, ympäristöasiantuntija Maarit Kaukonen, p. 0400 266 740

www.metsa.fi/yopas