Julkaistu 5.1.2022

Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsävaratiedot löytyvät Metsään.fi-palvelusta

Helsingin Sanomat on julkaissut 5.1.2022 uutisen liittyen valtion metsävara-aineistoon, jota Suomen ympäristökeskus (SYKE) on pyytänyt Metsähallitukselta hanketoiminnan tukemiseksi. Kattavat metsävaratiedot eri metsänomistajaryhmiltä, Metsähallitus mukaan lukien, löytyvät Suomen Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta.

Metsähallitus Metsätalous Oy on lisäksi luovuttanut käyttöoikeussopimuksella ympäristökeskuksen Kohti kattavaa suojelualueverkostoa (KOKASU) -hankkeen käyttöön tiedot valtion monikäyttömetsien alue-ekologisista kohteista. Aineistoon sisältyvät esimerkiksi monikäyttömetsien luonto- ja kulttuurikohteet, maaperä- ja kasvupaikkatiedot sekä puustotiedot kaikille avoimen Retkikartta.fi-palvelun mukaisesti. Metsähallitus Metsätalous Oy katsoo, että muut ympäristökeskuksen pyytämät monikäyttömetsiä koskevat liiketoiminnan käytössä olevat aineistot kuuluvat liikesalaisuuden piiriin.

Metsähallitus Metsätalous Oy katsoo myös, että tuotetun tiedon yhteneväisyyden ja yhteensopivuuden vuoksi tulisi metsiä ja niiden käyttöä koskevissa tutkimushankkeissa käyttää avointa metsävaratietoa, jota on saatavilla kaikkien metsänomistajien metsistä. Luotettavien johtopäätösten teko vaatii aina kattavan maastotarkastelun ja perehtymistä alueen käsittelyhistoriaan. Metsähallitus haluaa tehdä yhteistyötä alan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa.

Metsähallitus tukee kansallisen biodiversiteettistrategian tavoitteita

Metsähallituksen Kasvatamme huomista -strategian tavoitteet tukevat sekä Suomen kansallista biodiversiteettistrategiaa että YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Luontokatoa hillitään ja luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään ja lisätään valtion maa- ja vesialueilla aktiivisilla toimenpiteillä, kuten kunnostamalla heikentyneitä elinympäristöjä, tekemällä lajistokartoituksia ja kehittämällä uhanalaisten lajien huomioon ottamista valtion monikäyttömetsien suunnittelussa ja käytössä.

Luonnon monimuotoisuuden lisääviin aktiivisiin ennallistamisen ja luonnonhoidon hankkeisiin käytetään vuosina 2020-2023 noin 46 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Metsähallituksen liiketoiminta panostaa vuodessa luonnon monimuotoisuuteen runsaat 50 miljoonaa euroa alue-ekologisena verkostona ja kaksi miljoonaa euroa lahopuun lisäämisenä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Kumpula, Metsähallitus Metsätalous Oy, puh. 040 038 8614
Metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen, Metsähallitus Metsätalous Oy, puh. 040 583 6983