Julkaistu 13.10.2021

Metsähallitus keskeyttää koealojen metsien käsittelyn Suomussalmen Pirttivaaran jatkuvan kasvatuksen havaintoalueella

Metsähallitus keskeyttää kuusikoealojen hakkuut Suomussalmen Pirttivaaran jatkuvan kasvatuksen havaintoalueella, koska kohteelle on saapunut ulkopuolisia henkilöitä työkoneiden läheisyyteen.

Pirttivaarassa on ollut käynnissä koealojen hakkuut, joissa käytetään peitteisiä metsänkäsittelymenetelmiä, suojuspuuhakkuuta ja pienalakasvatusta. Koealojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 30 hehtaaria. Nyt keskeytetyt hakkuut ovat kuusivaltaisilla koealoilla.

Metsähallitus perusti kolme laajaa (5000 ha) jatkuvan kasvatuksen havaintoaluetta syksyllä 2019. Alueille on laadittu yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa koealajärjestelyt, joita nyt toteutetaan. Alueilla on tehty hakkuita myös aiemmin. Jotta eri puolilta Suomea saatavat tulokset metsän kasvusta, hiilen sidonnasta ja monimuotoisuudesta olisivat yhtä edustavia ja vertailukelpoisia, myös Suomussalmen käsittelyt tulee toteuttaa samaan aikaan kuin kahden muun havaintoalueen – Savukosken ja Rautavaaran – kohteet.

Ympäristöjärjestöt ovat ilmoittaneet Suomussalmen koealalta löytyneistä uhanalaisesiintymistä, jotka on merkitty koealakartoille. Ilmoituksen perusteella koealan rajauksia muutettiin ja havainnoille jätettiin puskurialueita, lisäksi yksi alue rajattiin kokonaan hakkuiden ulkopuolelle.

Taustatietoa jatkuvan kasvatuksen havaintoalueista

Havaintoalueiden avulla hankitaan lisää käytännön kokemusta peitteisen metsätalouden harjoittamisesta laajoilla alueilla, myös menetelmälle haastavissa olosuhteissa. Oleellista jatkuvassa kasvatuksessa on, että metsä säilytetään aina peitteisenä ja metsänkasvatuksen päämenetelmiä ovat metsänhoidolliset poimintahakkuut sekä alle 0,3 hehtaarin pienaukot. Uusien taimien odotetaan syntyvän luontaisesti ilman viljelyä.

Havaintoalueille on laadittu käsittelyohjelmat ja yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa alueille on perustettu jatkuvan kasvatuksen koealat toimenpiteiden pitkäaikaisten vaikutusten selvittämiseksi.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen p. 040 583 6983