Julkaistu 2.6.2023

Metsähallitus käynnistää Pyhäjoen-Raahen ja Närpiön merituulivoimapuistojen kilpailutukset – Kolme gigawattia uutta merituulivoimaa

Metsähallitus käynnistää kahden merituulivoimapuiston kilpailutusten valmistelut. Toinen hanke on suunnitteilla Pyhäjoen-Raahen kuntien alueilla ja toinen Närpiön kaupunkiin kuuluvalla merialueella. Valtion omistamille alueille suunniteltujen hankkeiden kilpailutukset avataan kansainvälisillä markkinoilla sen jälkeen, kun valtionhallinto ja paikalliset kunnat ovat tehneet loputkin hankkeiden valmisteluun liittyvät päätökset. Kilpailutusten avaamisesta tiedotetaan erikseen loppuvuonna.

Kilpailutukselle avattavat hankkeet sijaitsevat Pyhäjoen-Raahen ja Närpiön edustan avomerialueilla. Pyhäjoki ja Raahe hyväksyivät huhtikuussa kahden kunnan alueelle sijoittuvan noin 160 km2:n alueen kaavoitusaloitteet. Närpiön kaupunginhallitus hyväksyi aiemmin tällä viikolla noin 180 km2:n aluetta koskevan kaavoitusaloitteen.

Nyt kaupalliseen valmisteluun valikoituneet hankkeet ovat tärkeä osa vihreää siirtymää ja ensi vuosikymmenen energiahuoltoa.

”Suuren mittakaavan merituulivoimapuistot tarjoavat puhtaan energian ohella teollisuudelle toimintavarmuutta ja luovat edellytyksiä kehittää uutta teollista toimintaa maahamme. Siksi valmistelemme kilpailutukseen kaksi hanketta tänä vuonna ja kaksi ensi vuonna”, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Miljardiluokan hankkeiden kilpailutus vaatii osallistuvilta yrityksiltä paljon aikaa ja asiantuntijaresursseja. Kilpailutus kestää noin vuoden.

”On tärkeää, että kaikilla kiinnostuneilla toimijoilla, jotka täyttävät vaatimukset, on mahdollisuus valmistella osallistumisensa haluamassaan laajuudessa”, perustelee Juha S. Niemelä.

Kaupallisesti, teknisesti ja taloudellisesti kiinnostavia hankkeita

”Selkeät teknis-taloudelliset seikat puoltavat Pyhäjoen-Raahen ja Närpiön hankkeiden viemistä eteenpäin ensimmäisinä kaikista viidestä työpöydälle otetusta hankkeesta”, sanoo Metsähallituksen Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg.

Valitut alueet ja niiden merenpohja soveltuvat hyvin merituulivoimaloiden rakentamiseen. Myös sähkönsiirtoyhteydet mereltä maalle ja edelleen kantaverkkoon on mahdollista rakentaa kohtuullisin ponnistuksin.

”Pyhäjoki, Raahe ja Närpiö ovat sitoutuneet voimakkaasti yhteistyöhön. Kunnilla on myös vahva kokemus tuulivoimatuotannosta. Kaikki nämä seikat lisäävät hankkeiden toteutumisvarmuutta energiantuottajan näkökulmasta”, sanoo Tuomas Hallenberg.

Pyhäjoen-Raahen ja Närpiön merituulivoimapuistot ovat energiantuotannosta kiinnostuneiden yritysten näkökulmasta varsin mielenkiintoisia.

”Lähialueilla on tarvetta teollisen mittakaavan puhtaalle energialle. Lisäksi Pohjanmaalla on suunnitelmia, jotka liittyvät akkuklusterin ja vetytalouden kehittämiseen. Nämä luovat hyvät lähtökohdat onnistuneelle hankeoikeuksien ja alueen vuokraoikeuksien kilpailutukselle”, sanoo Metsähallituksen tuulivoimajohtaja Otto Swanljung.   

6000 MW uutta merituulivoimaa ensi vuosikymmenellä

Syksyllä 2023 kilpailutukseen avattavat kaksi hanketta ovat osa Metsähallituksen suunnitelmaa kehittää uutta merituulivoimaa Pohjanmaan rannikkokuntien avomerialueille. Vireää siirtymää ja ilmastotavoitteita edistävien hankkeiden yhteenlaskettu suunnittelukapasiteetti on noin 6000 megawattia (MW).

Metsähallituksen tehtävänä on aluevesirajan sisäpuolisten hankkeiden esikehitys sekä hankeoikeuksien myynti ja alueen vuokraus tuulivoiman tuottajalle.

Merituulivoimahankkeiden esikehitys kattaa kaavoituksen lisäksi mm. valtionhallinnon toimijoiden luvat, merenpohjan rakenteiden tutkimuksen ja alueen tuuliolosuhteiden mittaukset. YVA-menettelyssä selvitetään hankkeen ympäristövaikutukset ja sähkönsiirron vaihtoehdot. Merituulivoimapuiston lupaprosessit kestävät yhteensä 5–7 vuotta ja rakentaminen 2–3 vuotta.

Merituulivoimahankkeelle vuokrattava alue säilyy valtion omistuksessa. Merituulivoimapuisto maksaa valmistuttuaan kiinteistöveroa paikalliselle kunnalle.

Lisätietoja:
Tuomas Hallenberg, johtaja, Kiinteistökehitys, Metsähallitus, puh. 020 639 4717
email: tuomas.hallenberg@metsa.fi

Sijoittajat:
Otto Swanljung, tuulivoimajohtaja, Kiinteistökehitys, Metsähallitus, puh. 020 639 4643
sähköposti: otto.swanljung@metsa.fi

Viestintäkontakti:
Hanna Kaurala, viestintäpäällikkö, Kiinteistökehitys, Metsähallitus, puh. 0206 394 239,
sähköposti: hanna.kaurala@metsa.fi

Lue lisää Metsähallituksen merituulivoimakehityksestä nettisivuilta osoitteessa:
https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/tuulivoima/merituulivoimassa-suuret-mahdollisuudet/ Tilaa Metsähallituksen merituulivoiman uutiskirje osoitteessa
https://offshorewindpower-uutiskirje.metsa.fi/