Julkaistu 12.10.2023

Metsähallitus käynnistää muutosneuvottelut – uudistaa toimintatapojaan ja sopeuttaa talouttaan

Metsähallitus uudistaa toimintaansa ja sopeuttaa talouttaan. Muutosten johdosta käynnistetään muutosneuvottelut, jotka koskevat Metsähallituksen Luontopalveluita sekä Metsähallitus-konsernin yhteisiä toimintoja. Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 460 vakinaisessa palveluksessa olevaa henkilöä.

Metsähallituksen Luontopalvelut suunnittelee toimintansa uudelleenjärjestämistä valtakunnallisten arvovirtojen pohjalta asiakas- ja kysyntälähtöisesti. Suunnitellut uudistukset tähtäävät toiminnan sujuvoittamiseen ja tehostamiseen mm. digitalisaation ja tiedolla johtamisen tuomien mahdollisuuksien kautta. Toimintatapauudistuksella pyritään sopeuttamaan toimintaa nykyiseen rahoituskehykseen sekä tervehdyttämään kustannusrakennetta. Lisäksi haetaan kykyä mukautua vaihtuviin rahoitustilanteisiin mm. ostopalvelujen käyttöä lisäämällä.

Metsähallituksen yhteisten konserniyksiköiden toimintatapoja kehitetään ja toimintaa sopeutetaan vastaamaan taloudellisen tilanteen näkymiä. Kustannussäästöjä haetaan mm. toimintoja uudistamalla ja tehostamalla, toimitilaratkaisuilla, tehtäviä uudelleen organisoimalla sekä selvittämällä ulkoistusmahdollisuuksia.

Uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa enintään 60 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Lisäksi toimenkuviin ja palvelussuhteen ehtoihin arvioidaan tulevan olennaisia muutoksia. Päättyvien työsuhteitten lukumäärä voi kasvaa edellä ilmoitetusta, mikäli muutoksen kohteena olevat henkilöt eivät hyväksyisi uusia tehtäviä tai työehtoja.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka tehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella valtion maa- ja vesialueita. Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa julkisia hallintotehtäviä, joihin kuuluu luonnonsuojelualueiden, kuten kansallispuistojen hoito sekä maksuttomien retkeilypalveluiden tuottaminen. Luontopalveluiden toiminta rahoitetaan valtion talousarvioon sisältyvällä määrärahalla erillään Metsähallituksen liiketoiminnasta. Muutosneuvottelut eivät koske Metsähallituksen liiketoimintayksiköitä tai tytäryhtiöitä. Metsähallitus-konsernissa työskentelee kaikkiaan noin 1100 vakinaista tai määräaikaista henkilöä.

Lisätietoja:

Metsähallitus, pääjohtaja Juha S. Niemelä, p. 0206 39 4201, juha.niemela@metsa.fi Metsähallitus, luontopalvelujohtaja Henrik Jansson, p. 0206 39 4293, henrik.jansson@metsa.fi