Julkaistu 28.2.2020

Metsähallitus käynnistää konfliktikartoituksen liiketoimintojensa ja saamelaisalueen paliskuntien välillä

Metsähallitus, Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous ja saamelaisalueen metsäpaliskunnat ovat viimeisen vuoden ajan tehneet valmisteluja uudenlaisten ympäristösovittelun menettelyjen käyttöönottamiseksi.

Tavoitteena on kehittää Metsähallituksen liiketoimintojen ja paliskuntien välistä vuoropuhelua sekä löytää keinoja kiistakysymysten ratkaisemiseen. Metsähallitus on saanut osapuolilta signaaleja, joiden mukaan konfliktikartoitus on mahdollista käynnistää kevään 2020 aikana.

Puolueettoman tahon tekemä konfliktikartoitus on kansainvälisesti käytetty menetelmä kiistanalaisten asiakysymysten ja osapuolen välisten yhteistyöhaasteiden kartoittamisessa. Kartoitus auttaa tunnistamaan alkavan tai suunnitellun yhteistyön edellytyksiä. Konfliktin kartoittajana toimii ympäristösovitteluun erikoistunut yhteiskunnallinen yritys, Akordi.

Konfliktikartoituksen tavoitteena on koota osapuolten näkemykset kiistanalaisista asioista ja erimielisyyksien syistä. Tavoitteena on myös saada selville osapuolten näkemykset siitä, mitä kiistanalaisten asioiden ratkaiseminen edellyttää. Kartoituksen tuloksena syntyy alustava esityslista niistä kysymyksistä, joita luonnonvarasuunnittelussa tulisi käsitellä. Kartoituksen pohjalta voi syntyä suosituksia myös mahdollisista muista prosesseista, joissa voidaan käsitellä ja ratkaista niitä kysymyksiä, jotka eivät kuulu luonnonvarasuunnitteluun.

Työ etenee kevään ja kesän aikana siten, että Akordi haastattelee osapuolia maalis-kesäkuun aikana. Akordi laatii haastattelujen pohjalta kartoitusraportin ja toimittaa sen kaikille prosessin käynnistäjätahoille heinäkuun 2020 loppuun mennessä.

Raportin käynnistäjätahot päättävät yhdessä raportin julkistamisesta sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja -prosesseista. Tulosten hyödyntämisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että ne ovat käytettävissä saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun alkaessa syksyyn mennessä.

Lisätietoja:

Aluejohtaja Kii Korhonen, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 0400300861
Toimitusjohtaja Jonna Kangasoja, Akordi Oy, p. 0504412863