Julkaistu 16.6.2021

Metsähallitus kartoittaa ja kunnostaa virtavesiä Lapissa

Metsähallitus parantaa virtavesien tilaa eri puolilla Lappia muun muassa kunnostamalla perattuja ja muun maankäytön muokkaamia puroja ja jokia. Lapin luonnonsuojelualueilla aloitetaan virtavesien kunnon kartoitus tulevien kunnostustöiden perustaksi.

Mies seisoo joessa ja tutkii joen pohjaa laitteella.
Oliver Toivanen mittaa veden virtausnopeutta kutusoraikolla Rovaniemen Silmäjoella. Kuva: Sihveri Ervasti / Metsähallitus.

Lapin monikäyttömetsien vesistöissä kunnostuksia

Kalojen liikkumista helpotetaan poistamalla monikäyttömetsien pienvesistöistä tänä vuonna 30-40 erilaista kalojen vaellusestettä Inarista ja muutamia Rovaniemeltä. Suurin osa niistä on metsäautoteiden siltarumpuja, mutta myös vanhoja romahtaneita puusiltoja poistetaan.

Etelä- ja Keski-Lapin monikäyttömetsien puroja ja jokia kunnostetaan. Kalojen ja muiden vesieliöiden elinympäristöjä parannetaan muun muassa kiveämällä, lisäämällä kutusoraikkoja ja pienpoikasalueita kalojen poikasalueille sekä vähentämällä purojen pohjaan kertynyttä kiintoainesta. Uomien luonnontilaisuutta parannetaan myös lisäämällä niihin puuainesta, jolloin uoman virtausolosuhteet monipuolistuvat ja eri eliölajeille syntyy kiinnittymis- ja suojapaikkoja. Samalla myös tarkastellaan vesistöön valuma-alueilta mahdollisesti tulevat haitat.

Rovaniemellä Järvisen Aihkikon lähellä imuruopataan Peuraojan hiekoittunutta, mutta muuten luonnontilaista osaa parempaan kuntoon ja samalla estetään lisähiekan kulkeutuminen puroon kunnostamalla lähiojat ja tierummut.

Toimenpiteissä huomioidaan vesistöissä liikkumisen sujuvuus. Toimenpiteitä tehdään tänä vuonna Silmä-, Perttaus-, Vaattunki-, Heinu-, Junkua-, Naarma-, Kallio- ja Vikajoen osa-alueilla.

Luonnonsuojelualueilla aloitetaan kartoituksilla

Luonnonsuojelualueiden virtavesiä kartoitetaan Lapissa. Kesällä kaksi asiantuntijatyöparia kerää maastossa tietoa muun muassa purojen ja rantavyöhykkeen kunnosta ja luonnontilaisuudesta. Kartoituksen yhteydessä arvioidaan purojaksojen kunnostustarve, jotta kohteille voidaan tarvittaessa tehdä kunnostussuunnitelma. Kunnostustoimiin luonnonsuojelualueilla päästään ensi kesänä. Kunnostuksella annetaan puroille alkusysäys kohti luonnontilaisuuteen palaamista.

Vesistöjen tilaa parantavat myös laajat soiden ennallistamistoimenpiteet niin suojelualueilla kuin muillakin Metsähallituksen hoitamilla alueilla.

Rahoitusta useista lähteistä

Metsähallituksen Luontopalvelut tekee suojelualueiden virtavesikartoituksia Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Monikäyttömetsien virtavesikunnostuksia tekevät Metsähallituksen Metsätalous Oy metsätalouden luonnonhoitovaroilla sekä Eräpalvelut muun muassa Maa- ja metsätalousministeriön riista- ja kalavarat -rahoituksella sekä eduskunnan myöntämällä erillisrahoituksella.

Virtavesikunnostukset työllistävät myös monenlaisia yrittäjiä, kuten sorantoimittajia, kaivinkoneurakoitsijoita, käsin kunnostajia ja helikopterisorastajia niin Lapissa kuin muuallakin Suomessa kunnostettavilla kohteilla.

Jokainen voi omalta osaltaan toimia virtavesien ja kalojen hyväksi. Metsähallitus kannustaakin kaikkia osallistumaan omalla teollaan Kalojen vuosi -kampanjaan. Osallistumistapoihin voi tutustua sivulla Eräluvat.fi/kalojenvuosi

Lisätietoa

Monikäyttömetsien virtavesikunnostukset

  • Metsähallitus Metsätalous Oy, luonnonhoidon asiantuntija Samuli Koivistoinen, puhelin 0406613615
  • Metsähallitus Eräpalvelut, projektipäällikkö Sihveri Ervasti, puhelin 0405682071

Luonnonsuojelualueiden virtavesikartoitukset

  • Metsähallitus Luontopalvelut, erikoissuunnittelija Annemari Kari, puhelin 0406523755