Julkaistu 11.1.2022

Metsähallitus hillitsee luontokatoa

Risto Sulkava totesi Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 10.1.2022 valtion kiihdyttävän luontokatoa luonnonmetsien hakkuilla. Jaamme kirjoittajan huolen elonkirjon köyhtymisestä: sen vuoksi teemme aktiivisesti töitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, joka on keskeinen osa Metsähallituksen strategiaa.

Metsähallitus hoitaa, käyttää ja suojelee valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi – emme hävitä luonnontilaisia metsiä. Luonnontilaiseksi metsäksi ei voida katsoa metsää, joka on ihmisen perustama, puuston luontaista dynamiikkaa on taimikonhoidolla tai valikoivilla hakkuilla ohjattu ja metsää on ojitettu tai lannoitettu.

Suomen metsillä on laaja käyttöhistoria. Luonnontilaiset valtion metsät on suojeltu luonnonsuojeluohjelmilla ja arvokkaat elinympäristöt on siirretty vapaaehtoisesti toiminnan ulkopuolelle.  Valtion metsä- ja kitumaasta on metsätaloustoimien ulkopuolella puolet, varovaisesti käsiteltäviä 6 % ja normaalin metsätalouden piirissä 43 %.

Nykyaikaisessa metsätaloudessa pyritään säilyttämään ja korostamaan uhanalaisille lajeille keskeisiä ominaispiirteitä, kuten keloja ja lahopuuta, joiden määrä on saatu hitaasti kasvamaan. Metsätalouden monimuotoisuutyöstämme voi lukea lisää nettisivuiltamme.

Suomen metsien muutokset tunnetaan hyvin valtakunnan metsien inventointien johdosta. Toisin kuin Sulkava kirjoittaa, valtion metsissä järeän tukkipuun määrä on lisääntynyt yli 50 % viimeisen sadan vuoden aikana. 

Viime vuonna käynnistimme Lajidemo-hankkeen, jossa kehitämme ratkaisuja, jotta uhanalaisten lajien esiintymät voidaan huomioida entistä paremmin metsien käyttöä suunniteltaessa. Tähän liittyen kutsumme mielellämme tutkijoita ja organisaatioita yhteistyöhön kanssamme.

Käymme myös eri tahojen, esim. ympäristöjärjestöjen ja tutkijoiden kanssa vuoropuhelua, jossa tavoitteena on kasvattaa yhteisymmärrystä monimuotoisuuden kannalta arvokkaista alueista ja turvata monimuotoisuuden säilyminen. Saavutamme tavoitteet suojelun tasoa lisäämällä sekä kehittämällä metsien käsittelytapoja valtion metsissä.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen, p. 040 583 6983