Julkaistu 10.3.2021

Metsähallitus etsi ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään

 

Metsähallituksen vuosi 2020 oli aktiivisen kehittämisen aikaa: Metsähallituksen strategia ja brändi uudistettiin ja käyttöön otettiin uusi arvonluontimalli. Luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen eteen tehtiin tuloksellista työtä.

Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen ovat merkittävässä roolissa Metsähallituksen uudessa strategiassa.

”Edesautamme vuonna 2019 käynnistyneellä ilmasto-ohjelmallamme Suomen ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä: lisäämme hiilinieluja ja -varastoja sekä uusiutuvan energian tuotantoa. Tämän lisäksi vähennämme päästöjämme”, kertoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Vuosien 2018-2020 välillä valtion maiden puuston hiilinielu kasvoi laskennallisesti noin 12 prosenttia ja hiilivarasto noin kaksi prosenttia. Vuoden 2018 lähtötasolaskelmissa valtion metsien hiilinielusta 63 prosenttia oli monikäyttömetsissä ja 37 prosenttia suojelualueilla. Koko Suomen metsien hiilinielusta valtion metsien osuus oli lähes puolet. Valtion metsien nielun suuruus vastasi reilua viidesosaa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Monikäyttömetsien aktiivisia luonnonhoitotoimia ja ennallistamista lisättiin viime vuonna, työtä jatketaan myös tulevina vuosina. HELMI-ohjelman sekä Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville myönnetyn lisärahoituksen turvin oli mahdollista lisätä myös suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotoimia sekä luontoinventointeja merkittävästi.

Metsähallituksen liiketoiminta jatkui vakaana

Metsähallituskonsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 340,3 ja tulos 114,2 miljoonaa euroa. Tuloutus valtiolle on tavoitteen mukaisesti 120 miljoonaa euroa. Liiketoiminnassa panostettiin lisäksi luonnon monimuotoisuuteen, virkistyskäyttöön, saamelaiskulttuuriin ja porotalouteen 73,3 miljoonaa euroa.

Valtion mailta saatava uusiutuva raaka-aine ja energia tuottivat erilaisissa arvoketjuissa ilmastohyötyjä 3,3 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin edestä. Valtion alueille on mahdollista rakentaa merkittävä määrä tuulivoimaloita, joiden tuottama energia vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta. Vuonna 2020 käynnistettiin Metsähallituksen ensimmäinen merituulivoimapuistohanke Korsnäsissa.

Lisätietoja vuodesta 2020 vuosikertomuksessamme.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Juha S. Niemelä, puh. 020 639 4201
Viestintäjohtaja Terhi Kopijärvi, p. 050 598 9958, terhi.koipijarvi@metsa.fi
Viestintäpäällikkö Päivi Lazarov, p. 040 821 8292, paivi.lazarov@metsa.fi

Laajempi tiedote: www.metsa.fi