Julkaistu 1.9.2021

Metsähallitus ei hävitä luonnontilaisia metsiä

Liisa Rohweder ja Mai Suominen toivat mielipidekirjoituksessaan (HS 31.8.2021) esiin huolen valtion maiden arvokkaiden luonnonmetsien tilasta ja myrskytuhopuiden korjaamisesta arvokkaista metsistä. Jaamme huolen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä, minkä vuoksi teemme Metsähallituksessa aktiivisesti töitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Suomen metsillä on pitkäaikainen ja laaja käyttöhistoria. Luonnontilaiset valtion metsät on suojeltu vuosikymmenten aikana useilla luonnonsuojeluohjelmilla tai siirretty toiminnan ulkopuolelle alue-ekologisen suunnittelun yhteydessä. Metsiä, joissa ihmisen toiminta kaskeamisen, tervanpolton, metsätalouden tai muun maankäytön johdosta ei näkyisi, ei juuri ole. Suomen metsien muutokset tunnetaan hyvin esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien inventointien johdosta.

Metsähallitus ei hävitä luonnontilaisia metsiä. Luonnontilaiseksi ei voida katsoa metsää, joka on ihmisen toimesta perustettu, puuston luontaisia puulajisuhteita on taimikonhoidolla tai hakkuin muutettu, metsää on lannoitettu tai metsä on ojitettu. 

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on keskeinen osa strategiaamme

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on keskeinen osa Metsähallituksen strategiaa. Metsien käytössä huomioitavia lajeja esiintyy monenlaisissa metsissä, vanhojen metsien lisäksi myös nuorissa talousmetsissä. Metsäsuunnittelun yhteydessä löytyvät monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet rajataan metsätaloustoiminnan ulkopuolelle. Seuraamme, mittaamme ja raportoimme vuosittain luonnon monimuotoisuuden kehittymisestä valtion mailla.

Juhannusviikolla riehunut myrsky aiheutti runsaasti myrskytuhoja valtion metsissä Kainuussa ja Koillismaalla. Laki metsätuhojen torjunnasta ja hyvä metsänhoito velvoittavat korjaamaan kaatunutta puustoa hyönteistuhojen välttämiseksi. Laki kuitenkin mahdollistaa jättämään korjaamatta osan puustosta ja näin monin paikoin tehdäänkin.

Monimuotoisuutta lisäävän lahopuun määrä kasvaa myrskytuhojen johdosta merkittävästi, koska yksittäisiä puita ja laajempia kohteita jää paljon korjaamatta.

“Emme korjaa myrskytuhopuita suojeluun varatuilta alueilta emmekä boreaalisen luonnonmetsän kriteerit täyttäviltä kohteilta ilman esimerkiksi turvallisuusnäkökohtiin liittyvää syytä”, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen toteaa.

Uhanalaiset lajit aiempaa paremmin huomioon

Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen on osa kestävää metsätaloutta.

“Otamme valtion talouskäytön piirissä olevissa monikäyttömetsissä huomioon tiedossa olevat lajiesiintymät ympäristöohjeidemme mukaisesti. Käynnistimme alkukesästä kunnianhimoisen hankkeen, jonka tavoitteena on huomioida  uhanalaisten lajien esiintymät yhä paremmin valtion metsien suunnittelussa ja käytössä”, Hannu Lehtonen kertoo.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen, p. 040 583 6983