Julkaistu 15.12.2020

Metsähallitus analysoi inventoijien metsäraportin

Marraskuun lopussa julkaistiin raportti nimeltä Suomen valtion suojelemattomat arvometsät. Raportissa esitellään esimerkinomaisesti 55 valtion omistamaa suojelematonta metsäkohdetta Hangosta Inariin.

Metsähallitus on kiittänyt inventoijia raportista, joka täydentää ja tuo uutta tietoa uhanalaisten lajien esiintymistä. Metsähallitus pitää myös tärkeänä, että tiedot esiintymistä viedään myös viranomaisten rekisteriin.

Raportissa esitellyt kohteet painottuvat Etelä-Suomen 40-80-vuotiaisiin metsiin. Tekijöiden keskeinen viesti on, ettei valtion talousmetsien luonto- ja lajistoarvoja ole systemaattisesti inventoitu.

Metsähallitus on tehnyt raportista oman analyysin ja tulee perehtymään kohteisiin huolella myös maastossa. Valtaosa uhanalaishavainnoista esiintyy lahopuulla, joka Metsähallituksen nykyohjeiden mukaan jätetään metsään.

Uhanalaisten lajien eteen tehdään aktiivisesti töitä
Tiedossa olevat uhanalaiset lajit otetaan aina huomioon Metsähallituksen hakkuissa. Luontokohteet kartoitetaan metsän rakennepiirteiden perusteella ja tarvittaessa tehdään tarkempi lajistoselvitys. Lajistoselvitystä vaativat metsät tunnistetaan metsäsuunnittelussa rakennepiirteiden perusteella (lahopuu, palanut puu, indikaattorilajit, käsittelyn jäljet). Kaikki uhanalaislajiesiintymät eivät vaadi koko metsän rauhoittamista tai käsittelyn ulkopuolelle jättämistä. Usein esimerkiksi riittää, että hakkuualalle jätetään lahot puut tai vaihdetaan metsänkäsittelymenetelmää.

Tiedon ja asiantuntemuksen lisääntyessä myös metsätalouden toimissa otetaan entistä enemmän huomioon lajien suojelu ja monimuotoisuuden turvaaminen. Metsänhoidossa pyritään aktiivisesti lisäämään uhanalaisten lajien tarvitsemia rakennepiirteitä, etenkin lahopuuta, mutta vaikutukset näkyvät luonnossa hitaasti. Esimerkiksi säästöpuita on jätetty hakkuualoille 30 vuoden ajan, mutta niiden vaikutukset alkavat pikkuhiljaa näkyä vasta nyt. Toimien myötä tulevaisuudessa talouskäytössä olevissa metsissä on kuitenkin enemmän lajistoa – myös uhanalaisia lajeja.

Jatkossa Metsähallitus tehostaa entisestään aktiivisia toimia lajien ja luontotyyppien uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseksi. Lajiasioissa Metsähallitus jatkaa rakentavaa yhteistyötä luontojärjestöjen kanssa.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, toimitusjohtaja Jussi Kumpula, p. 0400 388 614
Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen, p. 040 583 6983
Metsähallitus Metsätalous Oy, Kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo, 040 719 7734