Julkaistu 14.4.2023

Metsähallitus aloittaa tielinjahakkuun Hossan Seipiniemessä

Metsähallitus avaa Hossan Seipiniemeen uuden tielinjan, joka palvelee alueen matkailupalveluiden kehittämistä sekä tulevaa puunkorjuuta. Suomussalmella Hossan kansallispuiston luontokeskuksen läheisyydessä sijaitseva Seipiniemi on kaavoitettu matkailurakentamista varten.

Tielinjan avaamisella ennakoidaan Seipiniemen matkailurakenteiden kehittämistä. Alueella on jo ennestään matkailupalveluita, kuten leirintäalue. Seipiniemi rajoittuu luoteisosastaan Hossan kansallispuistoon ja alueelle vievän olemassa olevan tien alkuosa sijoittuu puiston alueelle. Uusi tielinja työmaineen sijaitsee kansallispuiston ulkopuolella.

Uutta tielinjaa avataan vajaa kolme kilometriä. Liittymä ja alkuosa rakennetaan alueelle, jossa ei ole aikaisempaa tieverkostoa. Nurmivaarasta eteenpäin tie on suunniteltu pitkälti olemassa olevien tieurien pohjille. Tielinjahakkuu on suunniteltu Hossan rantaosayleiskaavassa viitoitetulla tavalla.

Tielinja sijaitsee kokonaisuudessaan Hossan Natura-alueella. Noin kuudesosa tielinjasta sijaitsee Natura-luontotyyppeihin kuuluvan harjumetsän alueella, kun taas valtaosa tielinjan alueesta ei edusta mitään Natura-luontotyyppiä. Seipiniemen alue on mäntyvaltaista kuivahkoa ja kuivaa kangasta. Korjuutoimenpiteet kohdistuvat iältään 60–80-vuotiaisiin puustoihin, joilla on metsänkäsittelyhistoria.

Metsähallituksen Luontopalvelut päivitti viime vuonna Seipiniemen Natura-tietoja, lisäksi alueelle on tehty 2010-luvulla kääväkkäiden ja kulttuuriperinnön inventointia. Viime vuonna alueen luontokohdetiedot eli hakkuiden ulkopuolelle jätettävät kohteet päivitettiin hakkuiden suunnittelun yhteydessä.

Tielinjahakkuisiin on saatu myönteinen lausunto Kainuun ELY-keskukselta. Suunnitelmat on esitelty Hossan yrittäjille ja aikataulu on sovittu yhdessä heidän kanssaan. Tielinjahakkuu on ajoitettu lopputalveen, jotta töitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa alueen virkistyskäytölle.

Seipiniemessä kulkee latureittejä, joiden linjauksiin uusi tie vaikuttaa. Uudet reittivaihdot etsitään tarvittaessa tien valmistuttua.

Tielinjahakkuu alkaa maanantaina 17.4.2023 ja työ puutavaran kuljetuksineen pyritään saamaan valmiiksi viikon aikana. Alueella liikkuvien tulee noudattaa varovaisuutta. Hakkuiden aikana alueella liikkuu metsäkoneita ja puunkuljetusautoja, eikä niitä saa lähestyä. Töistä varoitetaan maastossa kyltein.

Seipiniemen alueelle on myös suunniteltu maiseman peitteisyyden säilyttävää puuston käsittelyä yhteensä noin 94 hehtaarin alalle. Metsän käsittelyä ohjaavat Natura-arvot sekä Seipiniemen alueen ulkoilu- ja virkistysarvot. Kaikissa alueelle suunnitelluissa käsittelytavoissa tavoitellaan nykyistä moni-ilmeisempää ja monipuolisempaa metsän rakennetta. Samalla puuston luontaisen uudistamisen edellytyksiä kehitetään. Hakkuut toteutetaan aikaisintaan ensi talvena.

Kartta Seipiniemen tielinjasta.
Seipiniemen tielinjahakkuun hakattava linja.

Lisätietoja:

Kalle Eerikäinen, aluejohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy, kalle.eerikainen@metsa.fi, 040 610 3367

Ulla Lehtonen, aluepäällikkö, Metsähallitus Metsätalous Oy, ulla.lehtonen@metsa.fi, 040 753 7372 (14.4.2023 klo 16 asti)

Sami Raappana, metsäasiantuntija, Metsähallitus Metsätalous Oy, sami.raappana@metsa.fi, 040 683 1273