Julkaistu 28.6.2024

Metsähallituksen tuulivoimakohteilla halutaan lisätä luonnon monimuotoisuutta

Metsähallitus selvittää parhaillaan, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä ja tukea tuulivoimahankkeen vaikutusalueella. Projektia vetää Sitowise, joka laatii ehdotuksen luonnon monimuotoisuutta tukevista toimista.

Ehdotettavat toimenpiteet kohdistuvat sellaisille alueille, joille on nähtävissä selkeitä maankäytön muutoksia. Toimenpiteet voivat olla haittoja välttäviä tai lieventäviä, ja ne voivat liittyä vaikkapa kohteiden ennallistamiseen, uusien elinympäristöjen luomiseen ja muihin keinoihin lisätä monimuotoisuutta.

Pilottialueella poronhoitoa ja paahdeympäristöjä

Pohjoisessa Suomessa sijaitsevalla pilottialueella huomioidaan myös tuulivoimahankealueen merkitys poronhoidolle. Pilotin tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta tukevien toimintatapojen käyttöönottoa jatkossa myös muissa Metsähallituksen uusiutuvan energian hankkeissa.

– Tuulivoimahankealueella rakennetaan teitä ja maata paljastuu myös voimalapaikoilla. Nämä alueet voisivat toimia esimerkiksi hyvinä paahdeympäristöinä, joilla viihtyvät monet uhanalaisetkin hyönteislajit Metsähallituksen projektipäällikkö Ari Nikula kertoo.

Tilaa pohjoisen muinaisille lajeille

Sitowisen luonnon monimuotoisuuden erityisasiantuntija ja biologi Jaakko Kullberg kertoo pilottihankkeessa huomioitavan erityisesti pohjoisen Suomen erityispiirteet, kuten arolajistolle potentiaalisten elinympäristöjen parantaminen.

Hanke lähtee liikkeelle tarkastelemalla, mitä paahdeympäristöjen lajistoa lähialueen tiestöllä esiintyy. Auttamalla tämän paikallisen muinaisen arolajiston leviämistä uusympäristöihin ja tienvarsille, voidaan luoda kasvilajeille ja niiden seuralaishyönteisille uusia elinympäristöverkkoja tuulivoima-alueille, niiden tiealueille ja voimajohtoalueille.

–  Yhtä lailla uudiskohteilla voidaan hyödyntää raivauksissa syntyvää puuta paahteisten lahopuu- ja pölyttäjäkohteiden luomiseen, kertoo Kullberg mahdollisista monimuotoisuuden lisäämistoimista.

– Tässä hankkeessa jalostuvat laajalti tarkasteltavat luontotiedot, alueen erityispiirteiden ja nimenomaan jo lähialueilla esiintyvän uhanalaisen lajiston huomiointi, toteaa Sitowisen luonnon monimuotoisuuden palvelupäällikkö Heli Nukki. – Kokoamme rakentamisvaikutusten lieventämiskeinot konkreettisiksi toimintaehdotuksiksi ja lopulta luonnon harvinaisempaa monimuotoisuutta lisääviksi toimenpiteiksi, Nukki jatkaa.

Vastuullisuusohjelmaa toteuttamassa

Luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja ympäristöön kohdistuvien haittojen minimointi ovat osa Metsähallituksen vastuullisuusohjelmaa. Uusi projekti luo katsetta myös pidemmälle tuulivoimahankkeen elinkaareen.

– Metsähallitus ei itse rakenna tuulivoimaloita eikä alueiden tiestöä, mutta vuokranantajana voimme velvoittaa toimijoita haluamiimme toimenpiteisiin, Nikula kertoo.

– Metsähallituksen omat tuulivoimahankkeet sijaitsevat valtion alueilla, joten esimerkiksi elinympäristöjen luominen on maanomistuksen näkökulmasta verrattain helppoa, Nikula jatkaa. – Eikä se ole kovin kallistakaan, pitää vain katsoa asioita vähän eri tavalla.

– Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä listataan usein erilaisia haittoja lieventäviä keinoja, ja mielestämme on tärkeää toteuttaa niitä myös käytännössä, Nikula sanoo.

– Luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja lisääminen on meille vapaaehtoista ja mielellämme olemme tässä esimerkkinä samaan tapaan kuin esimerkiksi Rudus on toiminut kiviaineskohteillaan, Nikula sanoo.

Lisätiedot
Metsähallitus:
Projektipäällikkö Ari Nikula 040 195 4372 ari.nikula@metsa.fi

Sitowise:
Vanhempi asiantuntija Jaakko Kullberg 050 328 8886 jaakko.kullberg@sitowise.com.
Luonnon monimuotoisuuden palvelupäällikkö Heli Nukki 044 427 9930 heli.nukki@sitowise.com