Julkaistu 27.12.2018

Metsähallituksen monikäyttömetsissä kulttuuriperintökohteet säilyneet hyvin

Lapissa kartoitettiin kulttuuriperintökohteiden huomioonottamisen onnistumista metsätaloustoimenpiteissä. Arkeologin mukaan ohjeet on hyvin sisäistetty.

Metsähallituksen tarkastelussa selvitettiin, miten kulttuuriperintökohteiden huomioimisessa on onnistuttu ja missä on kehitettävää. Tarkastelussa oli mukana parikymmentä kulttuuriperintökohdetta, joiden välittömässä läheisyydessä on tehty hakkuita tai maanmuokkausta viime vuosina.

Metsähallituksella on oma ohjeistuksensa kulttuuriperintökohteiden käsittelyyn Metsätalouden ympäristöoppaassa, joka on metsänkäytön käsikirja. Lisäksi henkilöstöä on koulutettu kulttuuriperintökohteiden käsittelyyn. Muinaismuistolain mukaisen kohteen puuston käsittely tehdään Museoviraston antamien ohjeiden mukaisesti. Muinaisjäännös tai uudempi kulttuuriperintökohde ei yleensä ole este metsätaloustoimille. Kulttuuriperintökohteiden säilymiseksi puita on useimmiten poistettava.

Hanketta vetänyt arkeologi Jouni Taivainen arvioi, että kulttuuriperintökohteiden säilyttämisessä on onnistuttu hyvin ja toteaa, että aika hyvin tuntuu asia olevan tolallaan Metsähallituksessa. Pienellä viilaamisella ja mietinnällä tulos olisi jo varsin hyvä. ”Monessa kohteessa sitä ihan ilahtui, kun huomasi, että hyvin on homma sisäistetty”, Taivainen toteaa.

Tarkastelussa huomattiin, että vahinkoa oli tapahtunut yhdellä kulttuuriperintökohteella maanmuokkauksen yhteydessä. Kohteen osalta selvitys jatkuu, miksi vahinko on päässyt syntymään. Kulttuuriperintökohteita koskevaa ohjeistusta kerrataan sekä Metsähallituksen henkilöstölle että urakoitsijoille kevään 2019 aikana, jotta virheiltä vältytään jatkossa.

Metsähallituksen mailla kulttuuriperintökohteita on tehty laaja kulttuuriperintöinventointi vuosina 2010 – 2015. Löydettyjen kohteiden aikahaarukka ulottuu vanhimmalta kivikaudelta 1960-luvulle asti. Metsähallituksen suunnittelujärjestelmiin merkittiin tuhansittain kivikautisia asuinpaikkoja, pyyntikuoppia, poroaitoja, tervahautoja, metsätyökohteita kuten kämppiä ja uittokohteita sekä sotakohteita.

Kulttuuriperintöaineisto on vapaasti nähtävillä retkikartta.fi-palvelussa. Metsien aineellinen kulttuuriperintö käsittää sekä muinaismuistolain mukaan rauhoitetut, että lain ulkopuolelle jäävät muut kulttuuriperintökohteet. Molemmat otetaan Metsähallituksessa aina huomioon metsien käsittelyssä.

Lisätietoja:

Antti Otsamo, kestävän kehityksen päällikkö, Metsähallitus Metsätalous Oy, puh. 020-639 4442

Metsähallitus suojelee myös kulttuuriperintöä: https://www.metsa.fi/kulttuuriperinto