Julkaistu 10.8.2021

Ennallistaminen turvaa lähes luonnontilaisen suoalueen säilymistä Punkalaitumella

Ennallistamistyön tavoitteena on turvata vielä lähes luonnontilaisena olevan suuren suoalueen luonto ja suolajisto. 

Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa Isosuon suojelualuetta Punkalaitumella täyttämällä vanhoja suo-ojia. Ennallistamistyön tavoitteena on turvata vielä lähes luonnontilaisena olevan yli 400 hehtaarin suoalueen hydrologinen kokonaisuus ja suolajisto. Ennallistamistoimet vähentävät pitkällä tähtäimellä myös Isosuon eteläpuolella virtaavan Palojoen ravinnekuormitusta sekä kasvihuonekaasupäästöjä. 

Noin puolet Suomen soiden luontotyypeistä on uhanlaisia. Isosuon ennallistamisalueella olevista uhanalaisista luontotyypeistä pinta-alaltaan merkittävin on lyhytkorsiräme, joka on alueen yleisin suotyyppi ja vaarantunut luontotyyppi Etelä-Suomen alueella. Lisäksi alueella on erittäin uhanalaisia sararämeitä ja varpukorpia sekä äärimmäisen uhanalaista kangaskorpea. 

Soiden kuivuminen vauhdittaa lajikatoa

Soiden kuivuminen ojituksen seurauksena on suurin soiden uhanalaistumisen syy. 

– Suolajiston taantuminen jatkuu niin kauan kuin vanhat ojat ovat toiminnassa ja vesi pääsee pakenemaan suolta. Ojat täyttämällä saadaan avainlajit, kuten rahkasammalet ja muut turpeen muodostumisen kannalta tärkeät lajit elpymään. Sen myötä muutkin suon toiminnot ja eliöyhteisöt alkavat vähitellen palautua, kertoo Metsähallituksen Luontopalveluiden suunnittelija Marko Alakruuvi 

Ennallistamisella pysäytetään suolajiston taantuminen ja käynnistetään prosessi, joka palauttaa suon luontaisen kaltaisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Isosuo sijaitsee Punkalaitumen lounaispuolella ja on osa entistä suoyhdistelmää, josta iso osa on kuivattu maa- ja metsätalouskäyttöön ja turvetuotantoalueeksi. Ennallistettava alue koostuu pääasiassa rämeistä ja rämeisistä nevoista, joissa puusto on mäntyvaltaista. Ojalinjat on raivattu jo aiemmin kaivurityön helpottamiseksi. Ojat täytetään kaivinkoneella elokuun aikana. 

Ennallistaminen toteutetaan osana HELMI-elinympäristöohjelmaa, jossa parannetaan uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja uhanalaisia luontotyyppejä. HELMI-elinympäristöohjelman avulla torjutaan lajikatoa ja turvataan luonnon monimuotoisuutta. 

Lisätietoja: Suunnittelija Marko Alakruuvi, Metsähallitus, Luontopalvelut: marko.alakruuvi@metsa.fi, puh. +358405478871