Julkaistu 31.10.2019

Metsähallituksen laaja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on julkaistu

Metsähallituksen uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lakisääteistä suunnitelmaa kattavampi. Suunnitelman avulla Metsähallitus edistää yhdenvertaisuutta ja poistaa syrjintää. Metsähallituksessa työskentelee noin 1 200 eri alojen asiantuntijaa. Asiakkaiden, sidosryhmien ja kumppaneiden lukumäärä on mittava. Nyt tehtävät uudistukset parantavat tuhansien ihmisten työelämää ja vielä useampien vapaa-aikaa.

Metsähallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: yhdenvertaisuuden edistäminen Metsähallituksen työnantajatoiminnassa ja palveluissa sekä toimet saamelaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Suunnitelman avulla arvioidaan nykytila eli se, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu Metsähallituksessa henkilöstön keskuudessa ja toiminnassa muutoin. Suunnitelmassa määritellään, miten Metsähallitus jatkossa tunnistaa, puuttuu ja ennaltaehkäisee syrjintää ja edistää yhdenvertaista kohtelua ja sukupuolten tasa-arvoa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma toteuttaa Metsähallituksen vastuullisuusohjelmaa ja täsmentää osaltaan keväällä julkaistua toimintatapaohjetta. Suunnitelman avulla varmistetaan, että vastuullisuuspolitiikan linjaukset kansainvälisistä vastuullisuuden ohjeista ja periaatteista, kuten YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelmasta (Agenda 2030) sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevista periaatteista, toteutuvat myös Metsähallituksen toiminnassa. Suunnitelmaa teki henkilöstöstä koottu työryhmä. Suunnitelma on tehty kaudelle 2019-2022 ja sen toteuttaminen ja seuranta on vastuutettu.

Yhdenvertaisuuden edistäminen Metsähallituksen työnantajatoiminnassa

Metsähallituksessa on käynnistetty palkkakartoitus. Se tehdään uudenlaisella lähestymistavalla, jotta mahdolliset palkkauksen perusteettomat erot tulisivat esiin.

Määräaikaisten työntekijöiden yhdenvertaista pääsyä työsuhde-etuuksien piiriin parannetaan. Esimerkiksi työsuhde-etuna oleva ePassi ulotetaan jatkossa myös määräaikaisten käytettäväksi.

Työyhteisön monimuotoisuuden lisäämistä tuetaan muun muassa anonyymin rekrytoinnin avulla. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteisiin vastataan esimerkiksi kehittämällä etätyökäytäntöjä sekä työaikajoustoja, joihin uusi työaikalaki tulee antamaan nykyistä paremmat mahdollisuudet.

Metsähallituksessa on nollatoleranssi häirinnälle. Häirintään puuttumista koskevaa ohjeistusta ja menettelyjä kehitetään edelleen. Suvaitsevaista ja toisia arvostavaa puhetapaa edistetään niin Metsähallituksen sisällä kuin vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

Esimiesvalmennukset ovat eräs keskeinen tapa vaikuttaa johtamisen ja esimiestyön tasapuolisuuteen ja yhtenäisyyteen sekä eettisten toimintatapojen vahvistamiseen organisaatiossa.

Kehittämistoimien suunnittelussa hyödynnettiin henkilöstölle tehtyä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskartoitusta. Kartoitukseen vastasi noin puolet henkilöstöstä.

Yhdenvertaisuuden edistäminen Metsähallituksen palveluissa

Esteettömän liikkumisen parantamiseksi Metsähallituksen yleisökohteilla on tehty paljon työtä. Esteettömyyttä kehitetään jatkossa sekä yleisökohteilla että toimitiloissa.

Metsähallituksen verkkosivustot päivitetään saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi 23.9.2020 mennessä, mobiilisovellukset 23.6.2021 mennessä. Verkkosivustoissa huomioidaan esimerkiksi luettavuus ruudunlukuohjelmalla, videoiden tekstitys ja selaamismahdollisuus tabulaattorilla ilman hiirtä.

Osallistavien prosessien avoimuutta ja viestintää kehitetään sekä vahvistetaan niihin osallistuvien dialogitaitoja. Suunnittelutyöryhmien monimuotoisuuden lisäämiseen voi Metsähallitus vaikuttaa lähinnä oman henkilöstön osalta, sillä sidosryhmäorganisaatiot nimeävät itse oman asiantuntijansa suunnitteluprosessiin. Prosesseissa ei tahattomastikaan haluta tukea epätasa-arvoisia käytäntöjä.

Metsähallituksen osallistavan suunnittelun yhdenvertaisuutta selvitettiin sekä kumppani- ja sidosryhmätutkimuksen tulosten että opinnäytetyön avulla.

Toimet saamelaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi

Metsähallituksessa lisätään henkilöstön tietämystä saamelaisten kulttuurista ja oikeuksista. Erityisesti saamelaisten kotiseutualueella tai saamelaisasioiden parissa työskentelevää henkilöstöä kannustetaan saamen kielen opintoihin ja tuetaan kielikoulutusta mahdollisuuksien mukaan. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumisen turvaamiseksi voidaan rekrytointitilanteessa käyttää positiivista erityiskohtelua.

Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien yhdessä laatiman Akwé: Kon -toimintamallin toimivuutta seurataan ja mallia kehitetään tarvittaessa. Saamelaisten kotiseutualueen metsäpaliskuntien ja Metsähallitus Metsätalous Oy:n vuorovaikutusta parannetaan.

Metsähallitus kehittää yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa seurantamenetelmän niille saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytyksiä turvaaville toimenpiteille, joista on päätetty saamelaisten kotiseutualueen keskeisissä prosesseissa ja suunnitelmissa.

Saamelaisia koskevan sisällön osalta suunnitelmasta on käyty lakisääteinen 9 §:n neuvottelu Saamelaiskäräjien kanssa

Metsähallitus esittelee suurta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaansa Metsäpäivillä Helsingin Clarion-hotellin Tallberg-salissa torstaina 31.10.2019 kello 11.00-12.00.

Lisätietoja:
Terhi Vires, henkilöstöjohtaja, Metsähallitus, puh. 040 8319 542, terhi.vires(at)metsa.fi
Terhi Koipijärvi, viestintäjohtaja, Metsähallitus, puh. 050 5989 958, terhi.koipijarvi(at)metsa.fi