Julkaistu 25.9.2019

Metsähallituksen hallitus on käsitellyt entisen pääjohtajan johtamistapaselvitystä

Metsähallituksen hallitus on tänään 25.9. pitämässään hallituksen kokouksessa käsitellyt Metsähallituksen entisen pääjohtajan johtamista koskevaa selvitystä. Pentti Hyttinen erosi tehtävästään 29.8.2019 ennen hallituksen kokousta, jossa selvitys olisi luovutettu Metsähallitukselle.

Viimeaikainen julkinen keskustelu Pentti Hyttisen lähdöstä ja päättämissopimuksen ehdoista on ollut vilkasta. Metsähallituksen hallitus on uudelleenarvioinut tilannetta ja nähnyt tarpeellisena, että entisen pääjohtajan johtamisselvitys tulee käsitellä hallituksessa, vaikka Hyttinen on jo jättänyt organisaation.

”Tänään kokouksessa käsitellyn selvityksen perusteella entinen pääjohtaja Pentti Hyttinen ei olisi jatkossa nauttinut hallituksen luottamusta”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen. ”Arvioinnissa tuli esille, että Hyttisen johtamisessa oli merkittäviä puutteita ja kehittämistarpeita. Lisäksi haastatellut kertoivat useista epäasialliseksi koetuista johtamistilanteista.”

Johtamisselvitys tehtiin Metsähallituksen johtoryhmälle haastattelututkimuksena, ja sen sisältö koostuu yksittäisten nimellä esiintyvien henkilöiden vastauksista ja omista henkilökohtaisista kokemuksista.

Julkisessa keskustelussa on kyseenalaistettu myös pääjohtajan toimitusjohtaja- ja päättämissopimuksien ehtoja. Sopimuksissa on menetelty tavanomaisen käytännön ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Metsähallituksen pääjohtaja – eli metsähallituslain mukaisesti toimitusjohtaja – on Metsähallituksen toimielin ja hänen tehtävänsä rinnastetaan metsähallituslaissa osakeyhtiölain mukaiseen toimitusjohtajan tehtävään. Näin ollen pääjohtajan kanssa tehtyyn toimitusjohtajasopimukseen sovelletaan soveltuvin osin osakeyhtiölain toimitusjohtajaa koskevia säännöksiä sekä tavanomaisia käytäntöjä ja ehtoja. Valtion yhtiöt ja liikelaitokset toimivat vuonna 2016 päätetyn omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaan.

Toimitusjohtajasopimuksen päättämisestä ja kuuden kuukauden erorahasta sovittiin Pentti Hyttisen kanssa yhteisesti. Metsähallituksen hallitus toimittaa ministeri Jari Lepän pyynnöstä selvityksen erokorvauksen perusteista maa- ja metsätalousministeriölle.

Johtamisen kehittäminen jatkuu Metsähallituksessa, ja johtamisselvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään kehitystyössä.

Lisätietoja:
Timo Laitinen, puheenjohtaja, Metsähallituksen hallitus, puh. 0400 603561

Pentti Hyttinen erosi Metsähallituksen pääjohtajan tehtävästä 29.8.2019 henkilökohtaisiin syihin vedoten. Metsähallituksen hallitus toteutti kesällä riippumattoman selvityksen pääjohtajan johtamisen käytännöistä. Selvitys käynnistyi hallituksen puheenjohtaja Timo Laitisen saamista yhteydenotoista koskien Pentti Hyttisen johtamistapoja. Organisaation johtamisen arviointi on osa hallituksen vastuullista toimintaa ja huolellisuusvelvoitetta.