Julkaistu 21.2.2019

Metsähallituksen hakema Savonrannan rantayleiskaavan muutosluonnos valmistunut

Metsähallitus ja Savonlinnan kaupunki ovat valmistelleet kaavaluonnoksen Savonlinnan Savonrannan rantayleiskaavan muuttamiseksi.

Kaavaluonnoksessa on tarkasteltu suojelualueita lukuun ottamatta Metsähallituksen koko maa-alueiden rantarakennusoikeus vesistökohtaisesti ja selvitetty sen sijoittaminen alueelle huomioiden Metsähallituksen kaavoitusperiaatteet. Suunnittelussa on huomioitu myös Koloveden kansallispuiston ja valtion maille sijoittuvien metsästysalueiden palvelutarpeet.

Alueeseen kuuluu lähes 30 eri vesistöä ja 11 eri tilaa. Rantaviivaa on noin 53 kilometriä, josta niin sanottua mitoitusrantaviivaa on noin 28 kilometriä. Metsähallituksen laskennallinen kokonaisrakennusoikeus alueella on 117 rakennuspaikkaa, joista voimassa olevaan kaavaan on merkitty 21. Kaavamuutosluonnokseen valtion maille on merkitty 57 omarantaista rakennuspaikkaa ja yksi RM-alue. Kaavaluonnokseen omarantaisesta rantarakennusoikeudesta on sijoitettu vain noin puolet.

Alueen keskeinen osa jää edelleen pääosin rakentamattomaksi, sillä rantarakennusoikeutta on siirretty jo rakentamiseen osoitetuille järville keskeisen alueen ulkopuolelle. Rakennuspaikkoja on mm. Riihilammen, Kiurunjärven, Kalliojärven ja Suuren Vasarajärven rannoilla. Rakennuspaikat on valittu niin, että rakentaminen niille on järkevästi toteutettavissa.

Suunniteltu RM-alue eli matkailua palvelevaan rakentamiseen sopiva alue on sijoitettu Savonranta-Leipämäki tien läheisyyteen. RM-alueelle on mahdollisuus sijoittaa majoitus- ja palvelurakentamista tukemaan Koloveden luontomatkailua ja lähialueen pienriistametsästystä. Tämä tukee myös mm. Maa- ja metsätalousministeriön harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarisen työryhmän esitystä selvittää erähotellien perustamismahdollisuuksista erämaa-alueille ja kansallispuistoihin tai niiden läheisyyteen.

Alueella sijaitsevalle Leipämäen pienriista-alueelle tullaan usein metsästämään kauempaa, mutta lähistöllä on pulaa majoituspaikoista. Myös Koloveden kansallispuiston matkailijoille on alueella vähän palveluja.

Kaavaluonnoksen alueella on runsas tieverkosto ja alue on normaalissa metsätalouskäytössä.

Savonlinnan tekninen lautakunta päättää kaavamuutoksen luonnoksen nähtäville asettamisesta kokouksessaan 27.2. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen käsitellään luonnoksesta saadut palautteet ja valmistellaan kaavaehdotus, joka tulee nähtäville alkukesästä.

Lisätiedot:
Metsähallitus Kiinteistökehitys, kaavoitusinsinööri Jarkko Mähönen, 040 540 6266, jarkko.mahonen@metsa.fi

Metsähallitus Kiinteistökehitys, kiinteistökauppapäällikkö, Tauno Kandelin, 040 532 5552, tauno.kandelin@metsa.fi

Metsähallitus on monipuolisen biotalouden edelläkävijä. Olemme valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on kolmannes Suomen pinta-alasta. Hoidamme ja kehitämme vastuullisesti valtion omistamia maa- ja vesialueita siten, että ne hyödyttävät mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa.

Kiinteistökehitys on Metsähallituksen liiketoiminnan vastuualue. Se vastaa kiinteistöomaisuuden hankinnasta, luovutuksesta ja vuokrauksesta sekä kaavoitusasioista. Lisäksi Kiinteistökehitys harjoittaa maa- ja vesialueita koskevaa hanke- ja kehitystoimintaa sekä kaivannaisliiketoimintaa.

Kiinteistökehityksen hoitama kiinteistöliiketoiminta kasvattaa valtion maa- ja vesiomaisuuden arvoa ja luo edellytyksiä monipuoliselle biotaloudelle sekä paikalliselle yrittäjyydelle ja luonnossa virkistäytymiselle.