Julkaistu 16.11.2018

Metsää käsitellään Oulaisten Isojärven-Ahvenlammen luontopolun lähellä – hyötyä myös virkistyskäyttäjille

Metsähallitus tulee seuraavan vuoden aikana käsittelemään metsiä Oulaisissa Isojärven-Ahvenlammen luontopolun lähellä. Metsänkäsittelysuunnitelma on käyty läpi Oulaisten kaupungin edustajan kanssa ja varmistuttu muun muassa siitä, että polun rakenteet huomioidaan käsittelyssä.

Alueella kulkevaa metsäautotietä on korjattu kuluneen kesän aikana ensisijaisesti puunkuljetuksen tarpeisiin mutta se tulee palvelemaan myös virkistystä ja retkeilyä, kun pääsy luontopolulle helpottuu.

Isojärven-Ahvenlammen luontopolun lähellä toimittaessa suositaan paitsi harvennusta, myös metsän luontaiseen uudistumiseen tähtäävää metsänkäsittelyä, kuten siemen- tai suojuspuuhakkuuta. Näillä metsänkäsittelymenetelmillä jäävän puuston alle syntyy taimikko ja etenkin suojuspuuhakkuussa jäävä puusto suojaa taimia hallalta ja paahteelta. Suojus- ja siemenpuut poistetaan, kun paikalle on syntynyt riittävästi uusia taimia.

Uudistushakkuut toteutetaan pienipiirteisesti, alle hehtaarin kokoisina laikkuina. Maanmuokkaus toteutetaan äestämällä mahdollisimman kevyesti. Harvennuksessa ja säästöpuiden jättämisessä suositaan lehtipuita, jotka ovat tärkeitä riistalle ja muulle monimuotoisuudelle.

Kun puunkorjuu on käynnissä, siitä varoitetaan liikennemerkillä metsätien tienhaarassa sekä erillisillä kylteillä polun alkupäässä. Alueella liikuttaessa korjuun aikana tulee noudattaa varovaisuutta. Hakkuu- tai ajokonetta tai puuta lastaavaa autoa ei tule työn aikana mennä noin sataa metriä lähemmäs. Korjuutyömaalla liikkumista ei suositella. Korjuu ajoitetaan osittain jäätyneen maan aikaan, jotta maastopainaumat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Kaikessa valtion metsien käsittelyssä noudatetaan paitsi lakeja, myös kesällä julkaistun, verkossa e-kirjana saatavissa olevan Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöoppaan ohjeita (https://www.metsa.fi/yopas).

Lisätietoja:
Metsien käsittely: Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Petteri Arovainio, 040 0653607
Luontopolku: Oulaisten kaupungin tekninen toimi, työpäällikkö Jari Mustonen, 044 4793256