Julkaistu 9.3.2023

Manamansalon Teeriniemen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus nähtäville

Metsähallitus on käynnistänyt Manamansalon Teeriniemen ranta-asemakaavan muutoksen ja laajentamisen. Työn tavoitteena on kehittää Oulujärven retkeilyaluetta loma- ja virkistysmatkailun kohteena ja luoda edellytyksiä sekä nykyisille että uusille toimijoille.

Kaavaluonnos on nähtävillä 28.2.-6.4.2023 ja yleisötilaisuus järjestetään 4.4. Vaalan kunnantalolla.

Teeriniemen kaava-alue sijoittuu Oulujärvellä sijaitsevan Manamansalon saaren luoteisrannalle. Kaavoitettavan alueen laajuus on noin 90 hehtaaria. Kaavamuutosalueella on leirintäalue ja se rajoittuu Oulujärven retkeilyalueeseen. Kaava-aluetta laajennetaan Syväjärven alueelle, joka sijoittuu noin 1,5 km etäisyydelle nykyisestä kaava-alueesta kaakkoon. Nylyistä kaava-aluetta on laajennettu myös sekä etelässä että pohjoisessa merkittävästi, mutta laajennusalueet on kuitenkin jätetty pääosin rakentamisen ulkopuolelle.

– Teeriniemen kaavamuutoksella luodaan uusia mahdollisuuksia matkailu- ja virkistyspalveluille kauniissa ympäristössä, jonka maisemien ja erityispiirteiden säilyttäminen on suunnittelun keskiössä, Vaalan kunnan kaavoittaja Marianne Ojala sanoo.

– Vaalan kunnalle Teeriniemen alueen kehittäminen on toivottu askel, sillä Oulujärven rannoilla on tällä hetkellä etenemässä useita matkailuun liittyviä hankkeita, jotka toteutuessaan tukevat toisiaan houkuttelemalla matkailijoita monipuolisen tarjonnan pariin. Teeriniemen poikkeuksellinen luonto, sijainti ja alueen laajuus luovat erinomaiset puitteet matkailupalveluille, Ojala kertoo.

Kaava jättää tuleville toimijoille paljon mahdollisuuksia

– Kaavaratkaisu on pyritty pitämään mahdollisimman väljänä, koska alueen tulevasta toimijasta ja tarkemmista suunnitelmista ja visioista ei ole vielä tietoa, Metsähallituksen alueidenkäytön johtava asiantuntija Riku Mönkkönen kertoo. – Näin ollen toteuttajalle jää vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Kaavalla on kuitenkin ollut tarpeen lukita herkimmät alueet esim. rannan tuntuman rakentaminen tarkemmin, jotta vaikutustenarviointi ja haitallisten vaikutusten rajaaminen on mahdollista. Koko kaava-alueelle on lisäksi annettu yleismääräys siitä, että alueen rakentaminen tulee sopeuttaa maisemaan sekä retkeilyalueen ympäristöön.

– Rakentaminen on pääosin osoitettu niille alueille, joille rakentamista oli osoitettu voimassa olevassa ranta-asemakaavassakin. Uutta rakentamista olisi mahdollista tehdä Syväjärven alueelle, jonne on tarkoitus osoittaa pienimuotoista matkailupalvelurakentamista virkistyskäytön kehittämiseksi, Mönkkönen sanoo.

– Kaavan toteuttaminen riippuu alueen kysynnästä investoijien näkökulmasta ja näiden halukkuudesta ryhtyä toteuttamaan kaavaa tarkemman suunnittelun rakennuslupamenettelyn kautta, Mönkkönen sanoo. Metsähallituksella ei ole tarkoitus ryhtyä toteuttamaan aluetta.

Lisätiedot

Riku Mönkkönen, alueidenkäytön johtava asiantuntija, Metsähallitus, riku.monkkonen@metsa.fi, 040 357 5638

Marianne Ojala, kaavoittaja, Vaalan kunta, marianne.ojala@vaala.fi, 0400 855 434