Julkaistu 27.6.2022

Luonnon ennallistaminen saa vankan tuen Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Kainuussa

Jopa 71 prosenttia Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan sekä Kainuun asukkaista pitää luonnon ennallistamistöitä tärkeinä, selviää Metsähallituksen Luontopalvelujen Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Tärkeimpinä pidetään purojen ja perinnemaisemien ennallistamista. Alueen asukkaista 43 prosenttia on huolissaan Suomen luonnon tilasta.

Mäntymetsän pohjakerros palaa.
Suunnitellut poltot ovat tehokas tapa ennallistaa metsää. Kuva: Jarkko Niskanen / Metsähallitus.

Ennallistamistöitä pidetään tärkeinä kaikissa ikäryhmissä. Erityisen tärkeänä ennallistamista pitävät 25–34-vuotiaat ja iäkkäimmät vastaajat, aktiiviliikkujat ja metsänomistajat. Neutraaleimmin asiaan suhtautuvat alle 25-vuotiaat.

Tärkeimpinä toimina pidettiin purojen ja perinnemaisemien ennallistamista kotieläinlaidunnuksen avulla. Myös lahopuun lisääminen metsissä koettiin tärkeäksi.

-Ihmisten myönteinen suhtautuminen ennallistamiseen luo erinomaisen perustan meidän työllemme luonnon monimuotoisuuden suojelussa, iloitsee aluejohtaja Pirkko Siikamäki.

Ennallistaminen tarkoittaa ihmisen muokkaaman luonnon muuttamista takaisin kohti luonnontilaa. Muun muassa Helmi-elinympäristöohjelmassa Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa ja hoitaa luonnonsuojelualueiden heikentyneitä elinympäristöjä, kuten soita ja metsiä.

Pienempi osuus oli sen sijaan huolestunut Suomen luonnon tilasta. Huolestuneita oli 43 prosenttia vastaajista, kun taas vajaa viidesosa ei ollut suomalaisesta luonnosta lainkaan huolissaan. Huoli korostui naisten, 50 vuotta täyttäneiden ja toisaalta 25–34-vuotiaiden sekä isoimmissa kaupungeissa asuvien joukossa. Luonnosta huolestuneita olivat myös korkeasti koulutetut, metsänomistajat ja aktiivisesti luonnossa liikkuvat.

Eniten huolta aiheuttivat roskaantuminen, ilmastonmuutos sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Kaupungeissa asuvat olivat huolissaan useista luontoon kohdistuvista uhkista, kun taas maaseudun asukkaat olivat erityisen huolestuneita monimuotoisuuden köyhtymisestä. Elinympäristöistä eniten kannettiin huolta Itämerestä, rannoista ja sisävesistä. Myös perinnemaisemat ja metsät herättivät huolta.

Metsähallituksen Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelujen Taloustutkimuksella teettämään tutkimukseen vastasi internetpaneelissa yhteensä 528 henkilöä 14.4.–27.4. välisenä aikana. Tavoitteena oli selvittää Kainuun, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan 18–79-vuotiaiden asukkaiden näkemyksiä ja suhtautumista luonnon ennallistamistöihin. Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran.

Lisätietoja