Julkaistu 15.12.2023

Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma tähtää saimaannorppakannan kasvuun ja luonnon virkistyskäytön kestävyyteen

Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys on valmistunut. Suunnitelman päämääränä on sovittaa yhteen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. 

Linnansaaren alueen hoidon ja käytön päämäärinä on turvata 1) saimaannorppakannan kasvu ja alueen säilyminen kokonaisuudessaan norpan lisääntymiselle soveliaana, 2) kansallispuiston perinnebiotooppien hoito ja niille ominaisten maisemapiirteiden sekä lajiston edustavuus, 3) Linnansaaren kulttuuriperintökohteiden arvot, 4) saariston monimuotoiset metsäiset elinympäristöt, niiden säilyminen edustavina, lajien menestyminen ja luonnontilaistumisen eteneminen, 5) järvi- ja selkävesilinnuston säilyminen monipuolisena ja elinvoimaisena, 6) järviekosysteemin säilyminen laadultaan ja toiminnaltaan erinomaisessa tilassa, jolloin saimaannorpan ja muun vesieliöstön elinolosuhteet ovat turvattuja ja vesiluontotyypit edustavia sekä Saimaan saaristomaiseman säilyminen luonnontilaisena, 7) alueen virkistyskäytön ja matkailun kestävyys, 8) matkailun yritystoiminnan kestävyys ja vastuullisuus.

Vanhojen rakennusten pihapiiri talvella, hangessa seisoo lumikenkäilijä, toinen istuu vieressä, hirsiaitan ovien edessä kulkevalla lankkukäytävällä.
Talviretkellä Linnansaaren torpan pihapiirissä, Kuva: Saara Lavi.

Linnansaaren kansallispuiston alueella ei suunnitella toteutettavan uusia reittejä tai palvelurakenteita, vaan ylläpidetään olemassa olevaa ja parannetaan esteettömyyttä. Lisäksi parannetaan virkistyskäytön ohjausta opastusviestinnän keinoin. Alueella noudatetaan kestävän luontomatkailun periaatteita ja panostetaan yrittäjien yhteistyösopimuksiin sekä norppaystävällisen matkailun periaatteisiin.

Puiston vyöhykejaolla, palvelurakenteiden sijoittelulla ja seurantamittareiden avulla ohjataan kävijöiden liikkumista siten, ettei lajistolle aiheudu liikaa häiriötä ja kulumisvauriot jäävät mahdollisimman pieniksi. Retkeilyrakenteet ja kävijöiden ohjaus keskitetään Linnansaaren retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeelle. Merkittävä osa suunnittelualueesta (24 %) pidetään liikkumisrajoitusvyöhykkeenä 1.1.–30.4. ja 1.1.–31.7. välisinä aikoina, jotta etenkin saimaannorpan ja uhanalaisten lintujen pesintää alueella tulevaisuudessa voidaan turvata. Kansallispuiston järjestyssääntö tullaan päivittämään.

Hylje kyljellään jäällä imettämässä vieressään olevaa poikasta.
Saimaannorppaemo ja kuutti. Kuva: Timo Seppäläinen.

Hoito- ja käyttösuunnitelman teosta on vastannut Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä. Hoito- ja käyttösuunnitelma ohjaa toimintaa valtion alueilla. Suunnitelma on laadittu osallistavaa suunnittelutapaa noudattaen yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjaksi kerättiin mahdollisimman laajasti tietoa alueesta. Päivitettyjen tietojen perusteella muodostettiin kuva alueen arvokkaimmista asioista ja niitä kohtaavista uhista. Nämä arvot toimivat suunnitelman pohjana. Suunnittelun tueksi koottiin keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa kuultiin sidosryhmien näkemyksiä alueen kehittämiseen ja sovitettiin yhteen erilaisia tavoitteita. Hoito- ja käyttösuunnitelma päivitettiin osana EU-rahoitteista Yhteinen Saimaannorppamme -LIFE-hanketta.

Lisätietoja:

maankäytön eritysasiantuntija Meri-Hilkka Mäkelä, Metsähallitus,Luontopalvelut: puh. 040 7690 673, meri-hilkka.makela@metsa.fi

Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma (julkaisutmetsa.fi)
Linnansaaren kansallispuisto (luontoon.fi) 

Hankkeen ja rahoittajien tunnukset: Yhteinen saimaannorppamme, Metsähallitus, EU:n Life, Natura 2000 ja Nestorisäätiö.