Julkaistu 7.6.2021

Kivikankaan tuulivoimapuiston kaavoitustyö käynnissä

  • Hanketta kehittävät yhteistyössä ABO Wind Oy ja Metsähallitus.
  • Valmistuessaan tuulipuisto tuottaisi puhdasta sähköä kymmenien tuhansien kotitalouksien tarpeisiin.
  • Hankealue säilyy jatkossakin kuntalaisten käytössä.

Kajaanin Kivikankaan tuulipuistohankkeen kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on kuulutettu nähtäville. Hankeen yleisötilaisuus järjestetään 14.6. Tässä yhteydessä kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida hankesuunnitelmia.

ABO Wind aloitti hankkeen esiselvitystyöt vuonna 2018 ja Kajaanin kaupunginhallitus päätti kaavoituksen aloittamisesta vuonna 2019. Alustavien selvitysten perusteella suunnittelualueelle voisi sijoittaa 68 voimalaa, joiden korkeus maanpinnasta lavan kärkeen olisi enintään 300 metriä ja teho arviolta 6−10 megawattia. Suunnittelualue sijoittuu osittain Kainuun maakuntakaavassa merkitylle Maaselänkankaan tuulivoima-alueelle.

Maankäytön suunnitelmat tullaan laatimaan hankealueen lähistön asukkaiden kanssa. Viranomaiset ohjaavat suunnittelua. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä määritellään alueen luontoarvot, sovitetaan hanke niihin ja etsitään keinot minimoida mahdollisia haittoja luonnolle. Tuulisuuden selvittämiseksi hankealueelle pystytetään mittausmasto 2021. Tuulisuustietojen avulla voidaan ennalta arvioida tuulivoimapuiston energiantuotantoa.

Tuulivoimapuisto on alustavien suunnitelmien mukaan tarkoitus liittää sähköverkkoon Vuolijoen sähköasemalla.

Tuulipuistohankkeen toteutuessa alueen tieverkkoa tullaan vahvistamaan, jotta se kestää voimaloiden osien kuljetukset. Tarpeen mukaan voimalapaikoille rakennetaan uusia teitä. Hankealueella voi tuulivoimatuotannon käynnistyttyä edelleen liikkua jokamiehen oikeuksin, metsästää ja harjoittaa metsätaloutta. Tuulivoimapuisto tuottaisi kotimaista, uusiutuvaa sähköä yli 60 000 kotitalouden tarpeisiin. Hanke olisi merkittävä myös ilmastonäkökulmasta: mikäli 68 voimalan tuottamalla sähköllä korvattaisiin fossiilisia energialähteitä, kompensoisi se noin 80 000 keskivertosuomalaisen vuotuisen hiilijalanjäljen.

Lisätiedot
Projektijohtaja Markus Ehrström, puh. 0400 42 88 23, markus.ehrstrom@abo-wind.fi

Ympäristöasiantuntija Olli-Matti Tervaniemi, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 020 639 6025, olli-matti.tervaniemi@metsa.fi

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (ymparisto.fi)