Julkaistu 5.6.2018

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma edistää toimia luonnon ja ihmisten hyväksi

Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelma Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle on valmistunut. Yhdessä lähes 30 sidosryhmän kanssa tuotettu suunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa maakuntien valtion maa- ja vesialueilla seuraavan viiden vuoden ajan. Suunnitelmassa keskeistä on luonnonvarojen vastuullinen ja kestävä käyttö niin maakuntien elinvoimaisuus kuin ilmastonmuutokseen varautuminen huomioiden.

Elinkeinoja ja hyvinvointia mahdollistetaan

Valtion maa- ja vesialueet tarjoavat paljon mahdollisuuksia maakuntien elinvoimaisuuden edistämiseen. Alueisiin kohdistuukin lukuisia käyttötarpeita, kuten kiinteistöjalostusta, luonnonsuojelua, erä- ja luontomatkailua, maa-aineskauppaa, metsätaloutta sekä erä- ja virkistyskäyttöä. Sidosryhmistä koostuvan yhteistyöryhmän työpajojen tulokset sekä muu osallistaminen yhdessä valtio-omistajan tavoitteiden kanssa muodostivat vahvan rungon toimintaohjelmalle vuosiksi 2018-2023.

Liiketoimintamahdollisuuksia kehitetään aktiivisesti ja pyritään luomaan edellytyksiä yrittäjyydelle. Puun tarjontaa lisätään noin 33 000 kuutiometriä vuodessa. Lisäys toteutetaan kasvatushakkuiden määrää kasvattamalla. Monikäyttömetsistä hakataan suunnitelmakaudella noin 0,96 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. Määrä on noin puolet puuston vuotuisesta kasvusta.

Luontomatkailua edistetään vastaamalla kansallispuistojen ja muiden suosittujen luontoalueiden kasvavaan kysyntään ja samalla varmistamalla käytön kestävyys. Erätalouden yrittäjyyden edellytyksiä parannetaan tarjoamalla monipuolisia metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia. Matkailualueiden kehittymistä tuetaan jatkamalla tonttikauppaa ja -vuokrausta erityisesti Koillismaalla.

Porotalous huomioidaan poronhoitoalueella Metsähallituksen ja Paliskuntain yhdistyksen välisen sopimuksen mukaisesti.

Luonnosta saatavia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia edistetään erä- ja virkistyskäyttöpalvelujen kehittämisellä.

Luonnon monimuotoisuutta edistetään ja ilmastonmuutokseen varaudutaan

Ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumiseen varaudutaan monin tavoin kuten pitämällä metsien hiilensidontakyky hyvänä ja kasvattamalla metsiin sitoutuneen hiilen määrää, huolehtimalla metsien terveydestä ja tiestön kunnosta sekä laatimalla suojelualueverkostolle ilmastonmuutokseen sopeutumis- ja varautumissuunnitelma.

Luonnon monimuotoisuutta edistetään kohdistamalla hoito- ja muita turvaamistoimia lajien ja luontotyyppien kannalta kustannusvaikuttavasti. Alue-ekologisen suunnittelun ajantasaistamisprojekti toteutetaan suunnitelmakaudella. Monikäyttömetsissä lisätään lajistolle tärkeää lahopuun sekä järeän lehtipuun määrää. Monikäyttömetsiin laaditaan luonnonhoidon toimenpidesuunnitelma, jossa on lukuisia toimia mm. riistaelinympäristöjen hoitoon ja vaelluskalaesteiden poistoon.

Erityishakkuita käytetään monimuotoisuuden, virkistyksen ja riistanhoidon erityiskohteissa sekä maisemallisesti herkillä alueilla. Erityishakkuiden pinta-alaa lisätään maltillisesti kokemusten karttuessa. Myös heikkotuottoisilla turvemailla käytetään pääsääntöisesti peitteellistä hakkuumenetelmää. Kylmäluoman retkeilyaluetta kehitetään mm. erityishakkuiden mallialueeksi. Metsänhoidon panostuksia vähennetään turvemaiden heikkotuottoisille kasvupaikoilla. Meri- ja sisävesialueilla tavoitellaan vesien hyvää tilaa ja monimuotoisuuden parantamista eri keinoin.

Lausunnoissa kiitosta ja kritiikkiä

Luonnonvarasuunnitelma lähetettiin lausuttavaksi kaikkiin suunnittelualueen kuntiin ja kaupunkeihin sekä yhteistyöryhmän organisaatioihin. Lähetettyihin 62 lausuntopyyntöön saatiin 25 lausuntoa. Lausuntokierroksella suunnitelma sai paljon myönteistä palautetta. Sidosryhmät kiittivät innostavaa ja rakentavaa työskentelyä sekä onnistunutta, erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista. Eniten lausuttavaa herätti Metsähallituksen suunnitelma karsia retkeilyrakenteita.

Luonnonvarasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain. Uusi luonnonvarasuunnitelma alueelle laaditaan vuonna 2023.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tuulikki Halla, Metsähallitus, tuulikki.halla(at)metsa.fi, puh. 040 595 8943
Kehityspäällikkö Johanna Leinonen, luonnonvarasuunnittelun ohjausryhmän puheenjohtaja, Metsähallitus, johanna.leinonen(at)metsa.fi, puh. 040 730 9114

Luonnonvarasuunnitelma Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan valtion maa- ja vesialueille -julkaisu