Julkaistu 16.9.2021

Jokihelmisimpukkaa elvytetään elinympäristöjä parantamalla – Metsähallitus mukana suojeluun tähtäävässä jättihankkeessa

Metsähallitus on mukana Suomen, Ruotsin ja Viron yhteisessä, 16 miljoonan euron LIFE Revives -hankkeessa. Jokihelmisimpukan eli raakun suojeluun tähtäävä yhteishanke on Suomen mittakaavassa ennätyksellisen laaja niin budjetiltaan kuin kattavuudeltaankin. LIFE Revives -hankkeen nimi viittaa suoraan elvyttämiseen, koska hankkeen keskeinen tavoite on saada raakkujen lisääntyminen käyntiin kunnostettavissa virroissa.

Kuusivuotisen hankkeen päätavoitteet ovat raakkuvirtojen kunnostaminen, uusien kunnostusmenetelmien kehittäminen ja kaikkein uhanalaisimpien raakkukantojen elvyttäminen laitoskasvatuksen avulla. Hankkeessa tehdään erilaisia raakun suojelua tukevia toimia noin 70 joella. Kaikkiaan hankkeessa kunnostetaan noin 85 kilometriä raakkuvirtoja Ruotsi ja Viro mukaan lukien. Merkittävänä osana ovat myös erilaiset vesistöseurannat ja raakun suojeluun liittyvän menetelmäosaamisen ja tietoisuuden lisääminen.

Hankkeen budjetiltaan suurin toimija on Metsähallitus. Metsähallituksen Luontopalvelujen vastuulla ovat Iijoen ja Oulujoen vesistöalueiden raakkujokien ja -purojen kunnostukset ja seurannat. Raakkuvirtoja kunnostetaan valtion monikäyttömetsissä ja suojelualueilla sekä yksityisten vesialueilla yli 60 kilometriä. Metsähallitus Metsätalous Oy ennallistaa 400 hehtaaria suota Iijoen valuma-alueella, millä on vedenlaatua ja siten raakun elinoloja parantava vaikutus.

– Raakkukantojen elvyttäminen ottaa nyt suuren harppauksen Suomessa. Onneksi hanke rahoitettiin nyt, sillä meillä on riittävästi tietoa, taitoa ja kokemusta. Merkittävää hankkeen onnistumiselle on Metsätalouden osallistuminen hankkeeseen isolla panoksella, kertoo suunnittelija Pirkko-Liisa Luhta Metsähallituksen Luontopalveluista.

Kunnostuksilla työllistävä vaikutus

Raakun elinympäristöjen kunnostamis- ja seurantatyöt ovat työvoimavaltaisia ja hankkeen työllisyysvaikutukset pelkästään Metsähallituksen osalta ovat yli 40 henkilötyövuotta. Sen lisäksi työmailla hyödynnetään koneurakoitsijoita, jotka ovat usein paikallisia. Toimet kohdentuvat erityisesti Koillismaalle ja Ylä-Kainuuseen.

Ympäristöministeriö julkaisi tammikuussa 2021 Suomen ensimmäisen jokihelmisimpukan suojeluohjelman. LIFE Revives -hanke toteuttaa monipuolisesti tätä ohjelmaa. Raakun taantumiselle on monia syitä: uittoperkaukset, vesivoimarakentaminen sekä maa- ja metsätalouden ojitusten kiintoainekuormitus.

Suurin osa Suomen raakkukannoista tulee kuolemaan ilman elvytystoimia, sillä vain muutama Suomen 130 populaatiosta on elinvoimaisia. Raakkukantojen elvyttäminen parantaa virtavesien tilaa, hyvinvointia ja luontoarvoa. Suomessa uhanalaisille ja rauhoitetuille lajeille on määritelty ns. luontoarvo, joka raakulla on 589 euroa yksilöltä. Uhanalaisuudestaan huolimatta raakku onkin luontoarvoltaan Suomen arvokkain laji, yli puoli miljardia euroa, josta Iijoen populaatioiden osuus on yli 200 miljoonaa.

Hanketta johtaa Jyväskylän yliopisto, joka vastaa myös raakkujen kasvattamisesta. Kumppanit Suomessa ovat myös  Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset. Pohjoiset ELY-keskukset ovat mukana rahoittamassa hanketta.

Hanke on alkanut 1.9.2021 ja kestää kuusi vuotta.

Lisätietoja:

Pirkko-Liisa Luhta, suunnittelija, Metsähallitus, Luontopalvelut, pirkko-liisa.luhta@metsa.fi, +358 400 293023

Maarit Kaukonen, ympäristöasiantuntija, Metsähallitus Metsätalous Oy, maarit.kaukonen@metsa.fi +358 206 39 6662