Julkaistu 2.12.2019

Järjestyssääntö Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistolle

Metsähallitus on luonnonsuojelulain (1096/1996) 20 § nojalla antanut 2.12.2019 järjestyssäännön, joka koskee Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston käyttäjiä.

Kansallispuisto sijaitsee Kauhajoen, Karvian ja Honkajoen kunnissa. Se on perustettu 14.10.1981 annetulla lailla eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi (674/1981).

Järjestyssääntö sisältää ne määräykset ja ohjeet, jotka alueella kulkijoiden tulee tietää ja tuntea. Järjestyssääntöön on otettu eri laeista johtuvia määräyksiä. Siinä on myös määräyksiä, jotka Metsähallitus on kansallispuiston hallinnosta vastaavana viranomaisena ja maanhaltijan ominaisuudessa oikeutettu ja velvollinen antamaan.

Järjestyssäännön määräykset noudattavat periaatteita, jotka on esitetty ympäristöministeriön luonnonsuojelulain 19 §:n nojalla 12.1.2017 vahvistamassa Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa.

Voimaantulo ja muutoksenhaku

Tämä päätös tulee voimaan muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen toimeenpanon (hallintolainkäyttölaki 586/1996).

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä päätös saatetaan tiedoksi yleistiedoksiantona. Päätös pidetään nähtävissä Metsähallituksessa, Ratatie 11, 01300 Vantaa, sekä Metsähallituksen internet-sivuilla osoitteessa www.metsa.fi/oikeudet-ja-saannot. Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan virallisessa lehdessä 9.12.2019 sekä sanomalehdissä Ilkka ja Satakunnan kansa.