Julkaistu 3.1.2018

Jäillä liikkuville mahdollisuus turvata paremmin saimaannorpan pesärauhaa – Metsähallitus julkaisee karttoja tärkeimmistä pesimäalueista

Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa tuotetuilla kartoilla lisätään tietoa saimaannorpan tärkeimmistä, häiriölle herkistä pesimäalueista. Paikkatietoanalyysiin perustuva pesätiheyskartta auttaa jäällä liikkujia hahmottamaan, missä riski häiritä norpan pesimärauhaa on suurin.

Saimaannorppa on herkimmillään häiriölle kevättalvella, kun emot synnyttävät ja imettävät kuutteja rantakinoksiin kaivamissaan pesissä. Vaikka norppa avoveden aikaan suhtautuu ihmiseen uteliaasti ja jopa luottavaisesti, voi pesimäaikaan häiriö olla kohtalokasta. Pesän ulkopuolelta kantautuvat äänet saavat norpan pakenemaan pesässä olevasta avannosta veteen. Toistuvat pakosukellukset häiritsevät imetystä ja aiheuttavat stressiä, mikä voi pahimmillaan johtaa jopa kuutin kuolemaan.

Saimaannorpalle soveltuvat pesäpaikat syntyvät joka vuosi luonnostaan samoille, sopivasti lunta kinostaville luodoille ja rannoille. Vuosittaisen pesälaskennan ansiosta tietoa norpanpesien sijainnista on kertynyt jo usealta vuosikymmeneltä. Tätä tietoa hyödyntäen Metsähallituksen koordinoimassa Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa toteutettiin paikkatietoanalyysi kuvaamaan Saimaan eri osien merkitystä saimaannorpan pesimäalueina.

Kartta osoittaa missä saimaannorpan pesiä on tiheimmin

Analyysin tuloksena saadut pesätihentymät osoittavat alueet, joilla saimaannorpan pesiä on tiheimmin ja joilla riski häiritä norpan pesintää on suurin. Tihentymät kuvaavat samalla myös tärkeitä alueita norppakannan kasvulle.

Pesätihentymien osoittaminen kartalla ei rajoita talviaikaista liikkumista Saimaalla, mutta karttapohjainen tieto norpalle tärkeimmistä pesimäalueista parantaa ihmisten mahdollisuuksia turvata norpalle pesärauha. Koska norpan pesäkinos ei näy hangen pinnalle, on koko Saimaalla tärkeää välttää tarpeetonta liikkumista luotojen ja rantakinosten tuntumassa. Yksittäisiä saimaannorpan pesäkinoksia on paljon myös kartoilla esitettyjen pesätihentymien ulkopuolella.

Nyt julkaistuja pesätihentymäkarttoja on tarkoitus päivittää noin viiden vuoden välein. Kartat (julkaisut.metsa.fi) ovat vapaasti tulostettavissa.

Saimaannorppa-LIFE on vuosina 2013-2018 toteutettava EU-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on mm. lisätä norppatietoutta ja edistää lajin suojelua.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Arto Vilén, Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut, puh. 0206395721, arto.vilen(at)metsa.fi
Ylitarkastaja Tero Sipilä, Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut, puh. 0206395912, tero.sipila(at)metsa.fi