Julkaistu 29.6.2022

Heinolan Paistjärvellä kulotettiin luonnon avuksi

Metsähallitus kulotti metsää Heinolan Paistjärvellä, Kuijärvi–Sonnasen alueella 28.6.2022. Kulotusala on kooltaan noin 8,5 hehtaaria. Kulotuksesta on tehtiin tulentekoilmoitus ja kulotussuunnitelma toimitettiin Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle.

Tuli kuuluu olennaisena osana harjumetsiin, jotka kuivina elinympäristöinä ovat palaneet luonnostaan kaikkein useimmin. Harjumetsien paahderinteet ovat edustavimmillaan valoisia. Metsänpohjalla on paljaita kivennäismaalaikkuja, jotka tarjoavat soveliaan elinympäristön niihin erikoistuneille lajeille.

Natura 2000 -alueilla paahderinteitä palautetaan lähemmäs luonnontilaa tehokkaimmin kulottamalla, millä saadaan avattua metsänpohjaa. Varttuneet männyt säilyvät valtaosin elossa maanpinnan myötäisesti etenevässä palossa, mutta palo tuottaa myös hiiltynyttä kuollutta puuainesta, joka on paahteisella paikalla lahotessaan arvokasta lahopuulajistolle.

Paistjärvi kuuluu Metsähallituksen palojatkumoalueisiin, joilla kulotetaan säännöllisin väliajoin. Kulotus on osa valtakunnallista Helmi-elinympäristöohjelmaa, joka turvaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Kulotus toteutettiin Metsähallituksen Luontopalvelujn ja Metsähallitus Metsätalous Oy:n yhteistyönä.

Kulotuksesta muodostuu runsaasti savua, joka on havaittavissa melko laajalla alueella polton aikana ja seuraavina päivinä.

Lisätietoja

Paistjärven suojelualue (luontoon.fi)
Ennallistaminen ja luonnonhoito Metsähallituksessa
Helmi-elinympäristöohjelma (ym.fi)