Julkaistu 28.2.2022

Harvennushakkuita Ruotsinkylän tutkimusmetsässä

Ruotsinkylän tutkimusmetsässä Tuusulassa toteutetaan ensiharvennushakkuita ja muita hoitotoimenpiteitä 28.2. alkaen noin kahden viikon ajan. Hakkuiden tavoitteena on hoitaa koealoja, ylläpitää monipuolista metsän rakennetta sekä ehkäistä asutukselle aiheutuvia riskejä.

Alueella liikkuvia pyydetään huomioimaan riittävä etäisyys käynnissä oleviin työkoneisiin kaikkien turvallisuuden varmistamiseksi.

Hakkuita tehdään yhteensä noin 13 hehtaarin alueella, joka vastaa Ruotsinkylän tutkimusmetsän pinta-alasta noin kolmea prosenttia. Hakkuista harvennushakkuita on noin 11 ja ylispuiden poistoa noin hehtaari. Lisäksi avohakkuilla ja erikoishakkuilla poistetaan tonteille ulottuvia puita asuntoalueiden reunoilta yhteensä noin hehtaarin alueelta.

− Harvennushakkuut ja ylispuiden poistot, noin 12 hehtaaria, liittyvät rauduskoivun ja siperianpihdan käynnissä oleviin kokeisiin ja koealueiden ulkopuolisten metsien hoitoon, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) ohjelmajohtaja Mikko Kurttila.

− Rauduskoivu-kokeessa kasvaa vertailtavana lajin siemenalkuperiä Baltian maista ja Suomesta. Kokeen avulla on saatu tietoa muun muassa eri alkuperien kasvusta, runkojen laadusta ja puuaineen tiheydestä. Harvennuksessa tehdään jäävälle puustolle kasvutilaa, jotta se säilyy elinvoimaisena, ja koetta voidaan jatkossakin käyttää aineistona tutkittaessa koivun ilmastoon sopeutumista, kertoo erikoistutkija Anneli Viherä-Aarnio Lukesta.

Siperianpihta-kokeella tutkitaan lajin menestymistä Suomessa, ja hakkuiden tarkoitus on antaa parhaimmille puuyksilöille lisää kasvutilaa poistamalla koivuylispuusto.

Kokeiden ulkopuolisia alueita hoidetaan tulevaisuuden tutkimustarpeita varten

Tutkimusmetsissä koealueiden ulkopuolella olevien metsien hoidon tavoitteena on ylläpitää mahdollisimman monenlaisia metsiä tulevia tutkimustarpeita varten.

− Ruotsinkylässä tämä tarkoittaa normaalien metsänhoitosuositusten mukaisia harvennuksia ja keskimäärin tavanomaista myöhemmin tehtäviä uudistushakkuita. Tutkimusmetsiä hoidetaan suunnitelmallisesti niille määriteltyjä metsänkäsittelylinjoja noudattaen, Kurttila kertoo.

Metsähallituksen hallinnassa ja Luonnonvarakeskuksen käytössä olevat tutkimusmetsät on varattu ensisijaisesti metsissä tapahtuvaa tutkimus- ja koetoimintaa varten. Metsänhoitotoimenpiteet ja hakkuut tutkimusmetsissä toteutetaan tutkimuksen tarpeet huomioiden. Luonnon monimuotoisuus, kuten uhanalaiset lajit, otetaan huomioon toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämän vuoksi muun muassa kuolleet puut ja maapuut pyritään jättämään koskemattomiksi ja kuollutta puuta ei tuoda metsästä pois.

Lisätietoja
Kysymyksiä ja vastauksia Luken tutkimusmetsistä

Luonnonvarakeskus
Ohjelmajohtaja Mikko Kurttila, p. 029 532 3262 mikko.kurttila@luke.fi
Erikoistutkija Anneli Viherä-Aarnio, p. 029 532 5512, anneli.vihera-aarnio@luke.fi
Metsähallitus
Aluejohtaja Pasi Korteniemi, p. 020639 4466, pasi.korteniemi@metsa.fi