Julkaistu 14.1.2019

Hämeen järviylängöllä kerätään palautetta hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Metsähallitus on laatinut hoito- ja käyttösuunnitelman Maakylän–Räyskälän Natura-alueelle Lopella ja Tammelassa. Suunnittelualue käsittää mm. Komion luonnonsuojelualueen ja Melkuttimien ympäristön suositut virkistyskohteet. Hämeen ELY-keskuksen kanssa valmistellun suunnitelman luonnoksesta voi antaa palautetta 10.2.2019 saakka.

Maakylän–Räyskälän Natura 2000-alue on valtakunnallisesti merkittävä ja monimuotoinen luontotyyppien kokonaisuus Hämeen järviylängöllä. Avaria harjumänniköitä, paahderinteitä, luonnontilaista suoluontoa ja kirkasvetisiä harjujärviä sisältävä kohde tarjoaa monipuolisuudessaan tärkeän elinympäristön useille uhanalaisille ja harvinaisille lajeille.

Helppokulkuisen maaston, luonnonkauniiden maisemien ja hyvän saavutettavuuden ansiosta alueesta on muodostunut myös suosittu retkeilykohde, jonka Hämeen Ilvesreittiin kytkeytyvä reittiverkosto tukee monipuolista luontoliikuntaa. Alue on niin patikoijien, pyöräilijöiden, hiihtäjien kuin laitesukeltajienkin suosiossa. Komion kaksi varattavaa leirialuetta tarjoavat hyvät puitteet partio- ja muiden leirien pitämiselle.

Hoito- ja käyttösuunnitelman avulla edistetään alueen luonnonarvojen säilymistä ja sovitetaan yhteen luonnonsuojelun ja muun käytön tavoitteita. Suunnitelma kohdistuu Natura-alueen Metsähallituksen hallinnassa oleville maille ja perustetuille yksityisille luonnonsuojelualueille. Valtaosa alueesta on suojelualueita, mutta mukana on myös Metsähallitus Metsätalous Oy:n monikäyttömetsiä sekä Luonnonvarakeskuksen tutkimusmetsiä.

Harjumetsät ja paahdeympäristöt kaipaavat toistuvaa hoitoa

Luonnonhoito- ja ennallistamistoimien pääpaino on harjumetsien ja paahteisten elinympäristöjen hoidossa. Paahdealueilla viihtyy useita vaateliaita kasvi- ja hyönteislajeja, jotka eivät menesty muunlaisessa ympäristössä. Ne ovat sopeutuneet kuivuuteen, niukkaravinteisuuteen, kovaan auringon säteilyyn, korkeaan lämpötilaan ja jyrkkiin lämpötilanvaihteluihin.

Aiemmin paahdealueita syntyi varsinkin metsäpalojen seurauksena, mutta tehostuneen palontorjunnan myötä niiden luontainen muodostuminen on vähentynyt ja olemassa olevat kasvavat nopeasti umpeen. Suunnitelman tavoitteena on hillitä harjumetsien umpeenkasvua mm. säännöllisillä ennallistamispoltoilla, raivaamalla ja palljastamalla kivennäismaata.

Perinneympäristöä hoidetaan laiduntamalla. Suunnittelualueeseen kuuluvilla metsätalousalueilla metsätaloutta harjoitetaan Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöoppaan mukaisesti Natura-alueen suojeluperusteet turvaten.

Ohjauksella lisätään viihtyisyyttä ja turvataan luonnonarvoja

Komiolla ja Melkuttimilla retkeilyn palveluvarustuksen ja reitistön ylläpitoa jatketaan nykyisen mallin mukaisesti käyttöoikeussopimuksin. Nyt ylläpidosta vastaavat Metsähallituksen lisäksi Lopen kunta ja Lopen Samoojat ry.

Etenkin Melkuttimien alueella kasvaneet kävijämäärät ja puutteellinen opastus ovat aiheuttaneet kielteisiä lieveilmiöitä, kuten luvatonta tulentekoa, maastoliikennettä ja maaston liiallista kulumista ja näihin ongelmiin pyritään vastaamaan parantamalla opastusta, lisäämällä pysäköintialueita ja puomittamalla suojelualueilla kulkevia metsäautoteitä. Ohjauksella ja pienillä reittimuutoksilla vähennetään yksityisille maanomistajille aiheutuvaa häiriötä.

Ilman ulkopuolista rahoitusta ja ylläpidon järjestämistä alueen palveluvarustusta ei pystytä lisäämään, mutta suunnitelmassa on varattu mahdollisuus uuden huolletun tulipaikan perustamiselle, mikäli käytettävissä olevat resurssit sen tulevaisuudessa sallivat. Hoito- ja käyttösuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen linjaus, joka ohjaa alueen hoitoa ja käyttöä 10–15 vuoden ajan.

Suunnitelmaan voi tutustua osoitteessa www.metsa.fi/maakylarayskalasuunnittelu, missä luonnos ja sen tiivistelmä ovat nähtävillä. Luonnoksesta kerätään palautetta 10.2.2019 saakka, minkä jälkeen suunnitelma viimeistellään ja vahvistetaan.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu osana EU-rahoitteista Paahde-LIFE -hanketta, jonka tavoitteena on mm. hoitaa paahteisia elinympäristöjä merenrantaniityillä, dyyneillä, harjuilla ja nummilla ympäri Suomen vuosina 2014–2020.

Lisätietoa:

Erikoissuunnittelija Meri-Hilkka Mäkelä
Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut, p. 040 769 0673, meri-hilkka.makela(at)metsa.fi