Julkaistu 27.1.2023

Hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen keskeyttää Aalistunturin hakkuusuunnitelmat ja hakkuutoimenpiteet

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 27.1.2023 välipäätöksen koskien Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin valitusta Aalistunturin hakkuusuunnitelmista ja hakkuutoimenpiteistä. Piiri on hakenut hakkuiden keskeyttämistä valittamalla hallinto-oikeudelle. 27.1.2023 annettu välipäätös oli kielteinen. Ote välipäätöksestä:

”Kun otetaan huomioon hakijan vaatimuksiensa tueksi esittämät perusteet, edellä mainitun säännöksen mukaiset hallintopakon käyttämisen edellytykset sekä asiakirjoista ilmi käyvä selvitys, asian käsittelyn tässä vaiheessa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella kysymyksessä olevien hakkuusuunnitelmien ja hakkuutoimenpiteiden keskeyttämiseen voitaisiin katsoa olevan aihetta. Tämän vuoksi hallinto-oikeus hylkää hakemuksen.”

Hallinto-oikeus antaa vireillä olevaan valitusasiaan ratkaisun erikseen.

Lisätiedot:

Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Samuli Myllymäki, samuli.myllymaki@metsa.fi, p. 0400194645

Tiedote 5.1.2023: Metsähallitus toteuttaa harvennuspainotteisia hakkuita Aalistunturin eteläpuolella