Julkaistu 13.6.2023

Enon Luhtapohjassa Tornator oyj:n luonnonsuojelualueella poltetaan metsää lajiston hyväksi

Metsähallituksen Luontopalvelut polttaa 14.6.2023 metsää Tornator oyj:n omistamalla luonnonsuojelualueella Joensuun Enon Luhtapohjassa. Metsäpaloista riippuvaiset lajit hyötyvät toimenpiteestä.

Suojelualueiden metsien ennallistamispoltoilla palautetaan tuli ja sen ekologiset vaikutukset suomalaisiin metsiin.

– Metsäpalon seurauksena syntyy elinympäristöjä palolajistolle. Samalla metsikön puustorakenne monipuolistuu, kun osa puustosta kuolee, kertoo Luhtapohjan ennallistamispoltosta vastaava luonnonsuojelun asiantuntija Mikko Heikura Metsähallituksesta.

Nyt ennallistettavien metsäsaarekkeiden pinta-ala on yhteensä noin 15 hehtaaria. Vesi polton hallintaan ja sammutukseen saadaan Jäsyksestä.

Metsien poltto on tutkitusti tehokas kangasmetsien monimuotoisuuden palauttamis- ja lisäämismenetelmä. Metsäpalot ovat olleet olennainen osa havumetsävyöhykkeen metsäluonnon kiertokulkua. Nykyään tehokas palontorjunta on poistanut laajat metsäpalot Suomen metsistä lähes täysin. Palojen vähenemisen seurauksena myös palosta riippuvainen lajisto on taantunut.

Ennallistettavat metsät poltetaan ”pystyyn” eli puustoineen. Metsää voidaan polttaa hallitusti vain, kun metsän pohja on riittävän – mutta ei liian – kuiva ja tuulen suunta ja voimakkuus ovat otolliset. Polttoon sopivia päiviä on yleensä vain muutama kesässä.

Huolellisella suunnittelulla ja ennakkovalmisteluilla varmistetaan polton turvallinen toteutus sekä minimoidaan polttokohteen eliöstölle aiheutuvat mahdolliset haitat. Polttamalla ennallistettavat pinta-alat ovat pieniä, joten niistä ei ole merkittävää haittaa tavallisten metsälajien esiintymiselle paikallisesti tai valtakunnallisesti. Lajistolle koituvat hyödyt ovat huomattavasti haittoja suuremmat.

Helmi-elinympäristöohjelman tunnus.

Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa myös yksityisten luonnonsuojelualueiden hoitotoimenpiteistä maanomistajan suostumuksella. Tämä ennallistamispoltto tehdään Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Ohjelmalla vahvistetaan Suomen luonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoja:

Luonnonsuojelun asiantuntija Mikko Heikura, Metsähallitus puh. 040 182 2292

Luonnonhoidon asiantuntija Rauli Perkiö, Tornator Oyj puh. 050 479 3820

Helmi-elinympäristöohjelma (www.ym.fi/helmi)