Julkaistu 18.4.2018

Avoin paikkatietoaineisto luonnon monimuotoisuudelle tärkeistä metsistä Suomessa avattu

Suomen ympäristökeskus, Metsähallituksen Luontopalvelut ja ympäristöministeriö tiedottavat 18.4.2018

Suomen metsistä on laadittu kaikille avoin valtakunnallinen kartta-aineisto, joka antaa kattavan kuvan metsien luontoarvojen jakaantumisesta. Uutta kartta-aineistoa voidaan hyödyntää uhanalaisen metsälajiston turvaamisessa. Aineisto on vapaasti ladattavissa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) karttapalvelimelta.

Kartta-aineistossa kaikki Suomen metsäalueet ovat paremmuusjärjestyksessä luonnon monimuotoisuutta kuvaavien ominaisuuksien perusteella. Näin voidaan löytää ne metsäalueet, joiden puustorakenne on hoidettua talousmetsää monipuolisempi ja joissa on enemmän lehtipuustoa, hyvin vanhoja puita sekä lahopuuta.

– Tällaisilla alueilla myös metsälajisto on todennäköisesti hoidettuja metsiä monipuolisempi ja niillä voi esiintyä uhanalaisia lajeja. Jos nämä arvokkaat alueet ovat toisiinsa hyvin kytkeytyneitä, ne turvaavat niin tavanomaisen kuin uhanalaisenkin metsälajiston säilymisen todennäköisesti pitkälle tulevaisuuteen, sanoo karttojen tekemisestä vastannut suunnittelija Ninni Mikkonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Saatavilla oleva kartta-aineisto on tuotettu Helsingin yliopistossa kehitetyllä Zonation-ohjelmistolla. Aineisto perustuu pääpiirteissään Suomen metsäkeskuksen metsävara-aineistoon, Metsähallitus Metsätalous Oy:n ja Metsähallituksen Luontopalvelujen aineistoihin sekä Luonnonvarakeskuksen valtakunnanmetsien inventointiaineistoon.

Avoimesta kartta-aineistosta vetoapua taantuvalle metsälajistolle

Zonation-karttaa tutkitaan Poutunsuolla, Kuva: Kaisu Aapala.Monimuotoisuudelle arvokkaita metsäalueita löytyy kartta-aineiston perusteella kaikista maakunnista, mutta ne eivät ole jakautuneet tasaisesti. Määrällisesti eniten arvokkaita metsäalueita löytyy Lapista, Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Keski-Suomesta. Pinta-alaan suhteutettuna eniten alueita on Uudellamaalla, Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.

– Uuden kartta-aineiston perusteella Suomessa on paljon arvokasta metsäluontoa myös suojelualueiden ulkopuolella. Koska metsälajistomme taantuu edelleen ja suurin osa metsäluontotyypeistämme on uhanalaisia, metsien monimuotoisuuden turvaaminen tulisi ottaa huomioon myös talousmetsien hoidossa, toteaa projektikoordinaattori Marja Hokkanen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Kartta-aineistoja voidaan hyödyntää esimerkiksi maankäytön, metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden suojelun suunnittelussa. Aineiston käytön tueksi on saatavilla raportti, jossa esitellään muun muassa tulosten erilaisia käyttötapoja.

– Kartta-aineistoja käytettäessä on muistettava, että ne eivät anna täyttä kuvaa yksittäisten metsä-alueiden ominaisuuksista. Niitä tulee tulkita suhteessa muuhun monimuotoisuudesta kertovaan tietoon ja alueen todellinen arvo selviää aina vasta paikan päällä maastossa, muistuttaa Ninni Mikkonen.

Aineisto on tuotettu ympäristöministeriön rahoittamassa Ekologinen päätösanalyysi yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena -hankkeessa. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Suomen ympäristökeskus ja Metsähallituksen Luontopalvelut vastasivat metsäanalyysien teosta.

Kuvakooste: Susimäen vanhojen metsien suojelualue maastokartalla (1), monimuotoisuudelle tärkeiden metsäalueiden aineistossa (2), ilmakuvassa (3) sekä valokuvassa (4). Mitä punaisempi kohde on metsäaineistossa (2), sitä tärkeämpi se todennäköisesti on metsien monimuotoisuuden näkökulmasta. Taustakartat ja ilmakuva © Maanmittauslaitos. Zonation-tuloskartta © SYKE, © Suomen metsäkeskus, © Metsähallitus, © Luonnonvarakeskus. Valokuva © Ninni Mikkonen

Lisää aiheesta:

Lisätietoja antavat
suunnittelija Ninni Mikkonen, Suomen ympäristökeskus
puh. 050 441 8980, ninni.mikkonen(at)ymparisto.fi

hankkeen koordinaattori, erikoissuunnittelija Marja Hokkanen, Metsähallituksen Luontopalvelut,
puh. 0400 375 874, marja.hokkanen(at)metsa.fi

Katso myös Metsähallituksen tiedote 9.5.2018: Metsähallitus Metsätalous Oy:n Zonation-analyysin tulokset julkisiksi

Lisätietoja tästä aiheesta antaa toimitusjohtaja Jussi Kumpula, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 0400 388 614, jussi.kumpula(at)metsa.fi.