Julkaistu 10.9.2020

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Metsähallituksen hallitus ei ole toiminut lainvastaisesti tai moitittavasti päättäessään entisen pääjohtajan toimitusjohtajasopimuksen

Apulaisoikeuskansleri on antanut 7.9.2020 päätöksensä Metsähallituksen hallituksen menettelystä entisen pääjohtajan Pentti Hyttisen johtajasopimukseen ja erokorvauksiin liittyen. Metsähallituksen hallituksen ei ole katsottu toimineen lainvastaisesti tai muutoin moitittavasti tehdessään toimitusjohtajasopimuksen päättämistä koskevan sopimuksen.

Oikeuskanslerin virasto on käsitellyt syyskuussa 2019 tulleet kantelut koskien Metsähallituksen entisen pääjohtajan irtisanomiskorvauksen menettelyä. Sekä Metsähallitus että maa- ja metsätalousministeriö ovat antaneet selvityksensä apulaisoikeuskanslerille.

Apulaisoikeuskansleri katsoo päätöksessään, että Metsähallituksen pääjohtaja – eli metsähallituslain mukaisesti toimitusjohtaja – ei ole palvelussuhteessa Metsähallitukseen, vaan hän on Metsähallituksen toimielin, jonka tehtävät rinnastetaan metsähallituslaissa osakeyhtiölain mukaiseen toimitusjohtajan tehtävään. Hän katsoo myös, että Metsähallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan Metsähallituksen hallitus päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn johtajasopimuksen ehdoista. Näin ollen Metsähallituksen hallitus on toiminut pääjohtajan irtisanomiskorvauksen menettelyssä lainmukaisesti.

Metsähallitus noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa ja vastuullisuuden hyviä käytäntöjä.

Pentti Hyttinen erosi Metsähallituksen pääjohtajan tehtävästä 29.8.2019. Metsähallituksen hallitus sopi yhteisesti Pentti Hyttisen kanssa toimitusjohtajasopimuksen päättämisestä ja erorahasta. Oikeuskanslerille tehdyt kantelut koskivat entisen pääjohtajan irtisanomiskorvausta koskevaa menettelyä. Apulaisoikeuskansleri ei nähnyt Metsähallituksen hallituksen toiminnassa lainvastaisuutta tai muuta moitittavuutta.

Lisätietoja:
Timo Laitinen, Metsähallituksen hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 060 3561