Julkaistu 27.6.2022

Ähtärin Vehulla kulotetaan metsää 28.6.

Ähtärin Vehulla Metsähallituksen monikäyttömetsässä kulotetaan metsää huomenna tiistaina 28.6. Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimesta. Kyseessä on metsänuudistamisalan luonnonhoidollinen kulotus, jonka tavoitteena on tuottaa alueelle lahopuuta sekä palanutta ja hiiltynyttä puuainesta niistä riippuvaiselle lajistolle.

Tuli on olennainen osa boreaalisten metsien ekologiaa, mutta luontaiset palot ovat harvinaistuneet, ja siten myös paloista riippuvainen lajisto on uhanalaistunut. Kulotus on tärkeä metsien luonnonhoidon menetelmä, joka jäljittelee luonnonkuloa ja luo metsään monipuolisesti luontaisia rakennepiirteitä.

Kulotus on hallittua tulenkäyttöä, jossa paloa ohjataan, ja se rajataan tietylle alueelle maahan kaivettujen palokujien ja vedenkäytön avulla. Kulotus toteutetaan, mikäli sääolosuhteet kohteella ovat otolliset kulotuksen onnistumisen kannalta. 

Poltettava alue sijaitsee Vehunjärven kaakkoispuolella Multiantie 3113 kohdalta lähtevän tien varrella ja on pinta-alaltaan noin 9 hehtaaria. Kulotuksesta tiedotetaan alueella myös maastokyltein. Kulotus aloitetaan aamulla noin klo 6.00-10.00 välisenä aikana, kun tuuliolosuhteet ovat vakiintuneet. Kulotustapahtuma kestää arviolta 5–7 tuntia, minkä jälkeen paloaluetta vartioidaan siihen saakka, kunnes se on sammunut. Kulotuksesta aiheutuu savua lähialueelle.

Kulotus toteutetaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Metsähallituksen tavoitteena on toteuttaa kulotuksia vuosittain metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Lisätietoja:

Mika Anttila, metsänhoitoesimies, Metsähallitus Metsätalous Oy, puh. 040 727 3183

Sara Lankinen-Timonen, luonnonhoidon asiantuntija, Metsähallitus Metsätalous Oy, puh. 040 726 2714