Pitkäjärvi, Ylöjärvi. Bild: Jari Salonen

Projektet har avslutat och planen har publicerats (på finska): Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelma 2017-2022 (julkaisut.metsa.fi).

Verktyg för hållbart nyttjande

Naturresursplanering innebär en långsiktig planering av hållbart nyttjande av statsägda mark- och vattenområden. Flera lokala intressentgrupper deltar i planeringen.

Planeringsområde

Planeringsområdet Södra Finland täckte hälften av landet. Det omfattade 16 landskap och 4,7 miljoner invånare. Forststyrelsens roll varierade stort inom planeringsområdet. Den mest vidsträckta statliga markområdena fanns vid Suomenselkä i väster och i Norra Karelen i öster. I områdets södra del var statens marker mindre och mer spridda, medan vattenområdena återigen var stora.

I Södra Finland ägde staten och förvaltade Forststyrelsen ungefär 1 miljon hektar mark och 2 miljoner hektar vatten.

Projektets gång

Mål

Målet var att tillsammans med intressentgrupperna med ett innovativt grepp utarbeta en plan för hur man skulle styra användningen av de statsägda markerna och vattnen i Södra Finland och dra fördelar av nya möjligheter. Planen utarbetades för perioden 2017–2022.

Innehåll

Genom att samordna olika användningsbehov kunde man vid naturresursplaneringen uppnå bästa möjliga totalnytta för det finländska samhället. Vid planeringen strävade man också efter att hitta och utnyttja nya möjligheter som de statliga mark- och vattenområdena erbjuder.

Metoder

Projektet för naturresursplanering leddes av en styrgrupp på Forststyrelsen. En projektgrupp ledd av projektchef Nuutti Kiljunen ansvarade för att planeringen fortskred.

Flera intressentgrupper medverkade i planeringen. Det vidsträckta planeringsområdet hade indelats i tre delar: Västra Finland, Östra Finland och Havsområdet. För varje delområde tillsattes en egen samarbetsgrupp som ca 20 företrädare för olika intressentgrupper kallades till.

  • Samarbetsgruppen för Havsområdet: ordförande Mari Walls (generaldirektör; Naturresursinstitutet)
  • Samarbetsgruppen för Västra Finland: ordförande Jussi Halttunen (rektor, Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
  • Samarbetsgruppen för Östra Finland: ordförande Harri Siiskonen (dekan, Östra Finlands universitet)

Även andra intressentgrupper och medborgare gavs möjlighet att framföra respons och utvecklingsidéer som gällde planeringsområdet. När responskanalen öppnades gavs information om detta separat på Forststyrelsens webbplatser och sociala medier.

Resultatet

Ett handlingsprogram som styr Forststyrelsens verksamhet på statens marker och vatten i Södra Finland under planeringsperioden 2017–2022.

Tidigare naturresursplaner

Projekt- och styrgruppen

Projektgruppen vid Forststyrelsen
Projektchef Nuutti Kiljunen

De övriga medlemmarna i projektgruppen: Niklas Björkqvist (planeringschef, Skogsbruk AB), Raimo Itkonen (specialplanerare, naturtjänster), Jani Viisanen (planläggningsingenjör, Laatumaa), Jarmo Väisänen (jakt- och fiskechef, naturtjänster)

Styrgruppen vid Forststyrelsen
Ordförande Markku Vainio (regiondirektör, Skogsbruk AB)
De övriga medlemmarna i styrgruppen: Harri Karjalainen (regionchef, naturtjänster), Hannu Lehtonen (planeringschef, Skogsbruk AB), Johanna Leinonen (utvecklingschef), Esko Maukonen (utvecklingsexpert, Laatumaa)

Senast uppdaterad 5.1.2022