Låg stenig strand vid havet.
Kvarkens skärgård, Björkö. Foto: Malin Henriksson.

Kvarkens skärgård utgör tillsammans med Höga Kusten i Sverige ett världsarv. Forststyrelsen och Länsstyrelsen Västernorrland har nu publicerad den första gemensamma förvaltningsplanen för det gränsöverskridande världsarvet. Den här planen fokuserar på förvaltningen av världsarvets värden, och lyfter fram de fokusområden och åtgärder som Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Forststyrelsen Naturtjänster kan ansvara för. Tidigare planer har behandlat Höga Kusten och Kvarkens skärgård separat.

Syftet med förvaltningsplanen

Syftet med den här planen är att presentera riktlinjer för förvaltningen av Höga Kusten och Kvarkens skärgård, så att de olika delarna av världsarvet förvaltas på ett ändamålsenligt sätt med sikte mot gemensamma mål. Dokumentet preciserar världsarvets värden, beskriver skyddet av dessa värden, redogör för förvaltningsorganisationen, samt sätter mål och riktning för världsarvsförvaltningen.

Planen är inte juridiskt bindande och ersätter inte de planerings- och styrdokument gällande till exempel mark- och vattenanvändningen i enlighet med lagstiftningen i respektive länder. Planen omfattar inte frågor och åtgärder gällande social och ekonomisk hållbarhet, som andra aktörer har ett större ansvar för.

Fokus ligger på att förbättra möjligheterna för invånarna och områdets aktörer att engagera sig i frågor som gäller världsarvet, att öka kunskapen om detta unika område och att förbättra tillgängligheten.

Planeringen

Den nya förvaltningsplanen ska gälla fram till år 2030. Till 18 oktober 2023 gavs alla intresserade möjlighet att kommentera förslaget till förvaltningsplan. Planen utvärderas och åtgärderna revideras år 2026.

Förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård (julkaisut.metsa.fi)

Om världsarvet

Höga Kusten utsågs till världsarv av Unesco år 2000 och utökades med Kvarkens skärgård år 2006 till ett gemensamt gränsöverskridande världsarv. Höga Kusten och Kvarkens skärgård är ett världsarv, eftersom det är den bästa platsen i hela världen att uppleva och förstå landhöjningen efter den senaste istiden. Huvudansvaret för förvaltning och samordning i världsarvet ligger hos Forststyrelsens Kustens Naturtjänster i Kvarkens skärgård och hos Länsstyrelsen Västernorrland i Höga Kusten.

Låga och smala små holmar som reser sig ut ur havet i samma riktning.
Moränlandskap i Kvarkens världsarvsområde. Foto: Pekka Lehtonen, Forststyrelsen.

Mera information

Världsarvskoordinator Malin Henriksson, Forststyrelsen. E-post: malin.henriksson@metsa.fi

Världsarvet Kvarkens skärgård (utinaturen.fi/kvarken)

gemensam webbportal för världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård
https://highcoastkvarken.org/sv/framsida

Senast uppdaterad 15.1.2024