Publicerad 13.4.2022

Kungörelse: Kvoterna för jakt på samernas hembygdsområde och i övriga Finland 2022-2025

Forststyrelsen har genom besluten MH 1404/2022 och MH  1405/2022 av den 12.4.2022, som givits med stöd av 18 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016), fastställt de områdesvisa kvoterna för jakt på statens mark- och vattenområden i Forststyrelsens besittning. Beslutet MH 1404/2022 gäller för samernas hembygdsområden och beslutet MH 1405/2022 för övriga av den finska statens mark- och vattenområden i Forststyrelsens besittning.

Besluten finns till påseende t.o.m. den 1.6.2022 på Forststyrelsens enhet i Uleåborg, Veteraanikatu 5, 90101 Uleåborg, samt därtill på Forststyrelsens webbplats på adressen www.metsa.fi och www.eraluvat.fi.

Förutom i Officiella tidningen kungörs framläggandet av handlingen till påseende även i tidningarna: Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Kainuun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus och Hufvudstadsbladet.

Beslutet kan överklagas genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Närmare anvisningar om ändringssökandet finns i den besvärsanvisning som bifogas med beslutet.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen från publiceringen av kungörelsen i Officiella tidningen den 13.4.2022, dvs den 20.4.2022. Besvärstiden utgår den 20.5.2022.

Oulu den 13 april 2022

FORSTSTYRELSEN

Kvotbeslut finns på webbplatsen eräluvat.fi.