Publicerad 24.3.2022

Forststyrelsen har fått ny styrelse

Statsrådet har i dag den 24 mars 2022 utnämnt en ny styrelse för Forststyrelsen för följande treårsperiod (1 april 2022–31 mars 2025).

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Päivi Huotari, verkställande direktör, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Vice ordförande: Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

Medlemmar:
Tanja Joona, docent, Lapplands universitet
Keijo Kallunki, informatör, Forststyrelsen
Jussi Saukkonen, direktör för ekonomi, utveckling, IT och HR, Isku-Yhtymä Oy
Tuija Suur-Hamari, verkställande direktör, Wipak Oy
Ismo Tiainen, direktör för internationella ärenden, miljöministeriet
Roope Uusitalo, professor, Helsingfors universitet

Av de utnämnda har Saukkonen varit medlem i Forststyrelsens styrelse sedan 2019, medan Paanukoski och Tiainen har varit medlemmar sedan 2020. De övriga medlemmarna är nya.

Styrelsen är affärsverkets högsta beslutande organ som leder och övervakar Forststyrelsens verksamhet. Styrelsen har hand om Forststyrelsens strategiska ledning och dess förvaltning och ser till att verksamheten ordnas på behörigt sätt.  Forststyrelsen är ett statligt affärsverk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som styrs av ministeriet. Forststyrelsen har till uppgift att på ett hållbart sätt använda, vårda och skydda de statliga jord- och vattenegendomar som den besitter. Miljöministeriet svarar för styrningen av Forststyrelsen när det gäller offentliga förvaltningsuppgifter inom miljöministeriets ansvarsområde.

Mer information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910