Publicerad 27.6.2023

Forststyrelsen får ett nytt skogssystem som effektiviserar skogsplaneringen och förbättrar kvaliteten år 2025 – erfarna Arbonaut och Triona som leverantörer

Skogsexpert i vinter i skogen.
Bild: Milla Keskipoikela

Arbonaut och Triona levererar Forststyrelsens nya skogsdatasystem. Genomförandet av systemet är ett betydande projekt. I systemet gör man upp alla planer för skogs- och naturvård i statens mångbruksskogar. Det nya systemet effektiviserar skogsplaneringen samt förbättrar kvalitet och uppföljning av planeringen genom att fungera som beslutsstöd för planeraren och synliggöra uppgifterna om genomförandet av arbetena.

Bild av Hannu Lehtonen
Hannu Lehtonen, direktör för skogsanvändning och skogsbruksplanering. Bild: Milla Keskipoikela.

Forststyrelsens nuvarande skogsdatasystem Silvia togs i bruk 2015. I och med utvecklingen av skogsbrukets verksamhet och informationen om skogstillgångarna har det kommit fram flera förnyelsebehov som kan beaktas bättre i den nya systemarkitekturen. Dessutom upphör användarstödet för det nuvarande systemets plattform år 2025.

”Vi förväntar oss att det nya systemet stöder beslutsfattandet, så att planeraren kan se alternativen och målen för åtgärderna tydligt. Det som även förbättrar uppföljningen och planeringens kvalitet är att uppgifterna om genomförandet av arbetena kommer direkt till systemet. Informationsledning är nutid”, berättar Hannu Lehtonen, direktör för skogsanvändning och skogsbruksplanering vid Forststyrelsen.

”Dessutom har de nya målen för skogsvården i anslutning till exempelvis kontinuitetsskogsbruk och ökningen av blandskogsbeståndet bidragit till att planeringssystemet bättre ska kunna beskriva en mångstrukturerad skog”.

Systemet är anpassningsbart och fungerar även under krävande förhållanden

Utgångspunkten för förnyelsen är en modern, effektiv och dynamisk hantering av informationen om skogstillgångarna. Systemets användbarhet är centralt – det måste vara stabilt, effektivt, tillgängligt och behagligt att använda.

”Vi gör många planer i terrängen, så det centrala kravet är att systemet kan användas även under svåra förhållanden, även med handskar på när det är kallt. Den ska också fungera smärtfritt utan nätförbindelse”, påminner Lehtonen.

Informationens mängd och kvalitet ökar och det uppstår ständigt nya behov. Systemet ska till exempel svara på att skogsexperternas arbetsbeskrivning blir mångsidigare. Det nya systemet byggs upp som modulärt, så att ändringsarbetena kan riktas endast på de delar där de behövs.

Användarna deltar i byggandet

Förnyelsen är en enorm process, eftersom skogsdatasystemet är Forststyrelsens grundläggande verktyg för vård och hållbar användning av skogsegendomen. Därför är det viktigt att få kontinuerlig respons från användarna under hela projektet.

”Bara definitionsprojektet omfattade 250 evenemang, i vilka över 200 personer deltog. De framtida användarna av systemet inkluderas så mycket som möjligt under hela genomförandet, bland annat genom att fråga om behoven och presentera mellanresultat”, berättar Lehtonen.

Enligt planen tas systemet i bruk i november 2025.

Skogsexpert i skogen i sommar.
Bild: Katri Lehtola

Företag inom geodatabranschen som leverantörer

Gruppen som består av Arbonaut Oy och Triona Oy valdes till genomförare av Forststyrelsens nya skogsdatasystem. Arbonaut var också med och skapade det nuvarande Silvia-systemet.

“Vi är tacksamma för vårt fruktbara och produktiva samarbete med Forststyrelsen om skogsdatasystemen, som pågått i drygt ett decennium. Forststyrelsen är en av världens mest avancerade skogsvårdsorganisationer och använder LiDAR-baserad information om skogstillgångar mycket effektivt”, berättar Arbonauts verkställande direktör Tuomo Kauranne.

Triona, som är Arbonauts partner i projektet, verkar i Norden och har byggt upp geografiska informationssystem bl.a. för Sveaskog, Forststyrelsens motsvarighet i Sverige.

”Skogsbranschen är en av våra viktigaste branscher både hos oss i Finland och inom hela Triona-koncernen, så samarbetet med Forststyrelsen passar utmärkt i förhållande till vår verksamhet och våra mål. Samtidigt kan vi bygga upp informationsutbytet mellan de offentliga aktörerna inom skogsbranschen i Norden. Tillsammans med Arbonaut uppnår vi det önskade slutresultatet säkert”, säger Trionas verkställande direktör Mika Karjalainen.

Upphandlingen genomfördes som en konkurrenspräglad dialog. Upphandlingsbeslutet blev klart i slutet av maj och baserade sig på det totalekonomiskt förmånligaste anbudet i fråga om pris och kvalitet.

Upphandlingens totala värde är cirka 5 miljoner euro.

Mer information:

Hannu Lehtonen, direktör för skogsanvändning och skogsbruksplanering, Forststyrelsen Skogsbruk Ab, tfn +358 40 583 6983

Tuomo Kauranne, verkställande direktör, Arbonaut Oy, tfn +358 40 530 0622, tuomo.kauranne@arbonaut.com

Niko Rosenquist, Business Manager, Triona Group, +46 709 13 20 30, niko.rosenquist@triona.se

Vad är skogssystemet?

I systemet genomförs all planering av arbeten förknippade med skogsbruksåtgärder, såsom avverkning, förnyelse, skötsel av plantskogar, gödsling samt vatten- och naturvård. Systemet upprätthåller också uppgifter om bl.a. trädbestånd, växtplats och områdesekologi. Även skogarnas tillväxtberäkning sker via systemet.

Skogssystemet utnyttjar flera olika materialkällor och geografisk informationsmaterial.

Systemet används dagligen av en betydande del av Forststyrelsens skogsbrukspersonal både på kontoret och i terrängen.

METSÄHALLITUS:

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som sköter en tredjedel av Finlands mark- och vattenområden. Forststyrelsens syfte är utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt över generationer. 1200 anställda vid Forststyrelsen på olika håll i Finland ansvarar för en hållbar användning, skötsel och omsorg av områdena – genom att samordna olika behov och förväntningar.

Forststyrelsen Skogsbruk Ab sköter de skogar som används för affärsverksamhet och tryggar samtidigt virkesproduktionen, den biologiska mångfalden, kundernas behov och förutsättningarna för mångbruk samt främjar stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den.

TRIONA:

Triona är en ledande och pålitlig leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet.

Vi kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, kraft/energi, entreprenadverksamhet, transporter och skogsindustri med branschinriktade produkter samt spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning.

Vi är etablerade i Finland, Norge och Sverige.

ARBONAUT:

Arbonaut är en världsledande producent av detaljerad digital skoglig information. Sedan 1994 utvecklar Arbonaut praktiska och innovativa lösningar för att samla in skogsdata, planera åtgärder, upprätthålla biologisk mångfald och riskhantering. Arbonauts mission är att främja ansvarsfullt skogsbruk genom att skapa digitala tvillingar av skogsekosystem som ger bra beslutsunderlag till skogsförvaltningen.