Spelregler fastställs för den ekonomiska zonens havsvindkraftsprojekt före tillstånd för utnyttjande beviljas

Statsrådet beslöt att inte bevilja det ansökta tillståndet för utnyttjande av havsvindkraftsprojektet för den ekonomiska zonen. Statsrådet anser att det är viktigt att fastställa spelregler för utnyttjandet av den ekonomiska zonen i den pågående lagstiftningsprojektet innan tillstånd beviljas. Arbets- och näringsministeriet informerade om beslutet 2.5.2024.

Arbets- och näringsministeriet har sänt på remiss ett utkast till regeringsproposition där det föreslås att det stiftas en ny lag om havsbaserad vindkraft i den ekonomiska zonen samt att lagen om Finlands ekonomiska zon och lagen om Energimyndigheten ändras. Propositionen genomför målet i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering om att förtydliga spelreglerna för den havsbaserade vindkraften inom Finlands ekonomiska zon.

Statsrådets mål är att de första områdena för vindkraftsprojekt inom den ekonomiska zonen ska kunna väljas i slutet av år 2025, då den första konkurrensutsättningen också är avsedd att inledas.

Den nuvarande finska lagen om den ekonomiska zonen tar inte hänsyn till havsvindkraftens särdrag och ger inte ramar för beslutsfattandet, till exempel i en situation där flera företag är intresserade av samma havsområde.

Statsrådet motiverade sitt negativa beslut för ansökningarna om nyttjanderätt i detta skede bland annat med strävan att skapa en förutsägbar, tydlig och jämlik investerings- och verksamhetsmiljö. Statsrådet vill också beakta samhällets helhetsintresse vid beviljande av tillstånd.

Dessutom skulle beviljandet av de ansökta nyttjanderätterna just nu ha försämrat den styrande effekten av den nya lagen om användning av den ekonomiska zonen som är under beredning.

Regeringens mål är att göra Finland till en föregångare inom ren energi

Lagstiftningsprojektet som gäller havsvindkraftsprojekt i den ekonomiska zonen är en del av statsminister Orpos regeringsprogram. Regeringens mål är att göra Finland till en föregångare inom ren energi i Europa och mångdubbla elproduktionen i Finland. Regeringens utgångspunkt är att havsbaserade vindkraftverk byggs på marknadsvillkor.

Syftet med den lag som stiftas är att skapa förfaranden för fördelning av områden i den ekonomiska zonen. Samtidigt fastställs de tillstånd som behövs för havsvindkraftsprojekt i den ekonomiska zonen och den ekonomiska zonen försätts i samma skatte- och avgiftspraxis som de allmänna vattenområdena.

Forststyrelsen förvaltar statsägda mark- och vattenområden och därmed även havsområden innanför territorialvattnen. Forststyrelsens mandat att agera gäller inte hushållsvattenområden. En representant för Forststyrelsen deltar i arbetsgruppens arbete.

Mandatperioden för arbetsgruppen för havsvindkraften upphör i slutet av juni 2024.

Mer information:
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om havsbaserad vindkraft i den ekonomiska zonen 23.5. (tem.fi)

Bestämmelserna om vindkraft i den ekonomiska zonen preciseras – statsrådet har nu fattat ett negativt beslut om ansökningar om utnyttjanderätt som gjorts med stöd av den nuvarande lagen 2.5. (valtioneuvosto.fi)

Statsrådets beslut 2.5.2024: Statsrådets samtycke till verksamhet som syftar till ekonomiskt utnyttjande av Finlands ekonomiska zon (på finska) (valtioneuvosto.fi)