MKB-förfarandena för Korsnäs havsvindkraftsprojekt pågår

Programmen för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmen) för Vattenfall och Forststyrelsens havsvindkraftspark i Korsnäs har färdigställts. Den ena MKB gäller havsvindkraftsparken och havskablarna, den andra elöverföringen på fastlandet. Även programmet för deltagande och bedömning av delgeneralplanen för vindkraft (PDB) finns för närvarande till påseende.

Vindkraftsparken i Korsnäs består av högst 150 vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 350 meter och en enhetseffekt på upp till 25 MW. Avståndet mellan kraftverken uppskattas vara 1–2 km. Elektriciteten överförs från projektområdet till fastlandet via havskablar som monteras på havsbottnen. I området för havsvindkraftsparken byggs 1–2 transformatorstationer.

Den elöverföring som byggs på fastlandet omfattar en jordkabel, en elstation och en nödvändig lösning för högspänningsledningar som går framåt från havskablarnas landföringsställe.

Offentlig tillställning lockade ett hundratal åhörare

MKB-programmen och PDB presenterades i slutet av april vid en offentlig tillställning i Korsnäs där ett hundratal personer deltog. Det var också möjligt att följa evenemanget i Östermark och delta på distans.

I projektet i Korsnäs fortsätter dialogen med det lokala samhället och kommer att ordna evenemang för intressentgrupper under sommaren och hösten, vilket kommer att meddelas i lokala kanaler.

MKB- och planläggningsarbetet fortsätter

Utredningarna om MKB-förfaranden och planläggning fortsätter över sommarsäsongen. Följande skede av MKB-förfarandena är konsekvensbedömning och utarbetande av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-beskrivning). Detta arbete inleds på hösten. På hösten inleds också följande skede i planläggningsprocessen, dvs. utarbetandet av ett planutkast.

Man kan framföra åsikter om MKB-programmen och ge utlåtanden genom att lämna dem till NTM-centralen i Södra Österbotten under den tid de är framlagda, dvs. senast den 24 maj 2024. Även programmet för deltagande och bedömning finns till påseende fram till den 24 maj 2024. Korsnäs kommun sammanställer åsikterna och utlåtandena i ärendet.

Mer information finns på miljöministeriets och Korsnäs kommuns webbplatser