EY och Hannes Snellman rådgivare för havsvindkraftsprojekten

EY fungerar som kommersiell rådgivare och Hannes Snellman som juridisk rådgivare för Forststyrelsens två kommande havsvindkraftsprojekt. Efter sommaren återgår man till processen med att välja projektpartner och till tidtabellen. Rådgivarna valdes på basis av en konkurrensutsättning.

“Bägge företagen representerar spetskompetensen inom sina branscher. Vi är entusiastiska över att få både EY:s och Hannes Snellmans kompetens som stöd för de havsvindkraftsprojekt som är under arbete. Vår gemensamma entreprenad är en smidig kommersiell M&A-process som är transparent och opartisk. Den utgör en stark grund för projektens fortsättning”, säger Tuomas Hallenberg, direktör för fastighetsutveckling och förnybar energi vid Forststyrelsen.

EY Corporate Finance som ekonomisk rådgivare

Porträtt av en kvinna
Kinga Charpentier

EY Finland Oy:s partner Kinga Charpentier leder EY:s Corporate Finance-team, som fungerar som Forststyrelsens ekonomiska rådgivare i kommande konkurrensutsättningar av de havsbaserade vindkraftsparkerna i Pyhäjoki-Brahestad och Närpes.

Kinga Charpentier har 20 års internationell erfarenhet av att ge rådgivning till kunder inom både den privata och den offentliga sektorn i såväl inhemska som komplexa internationella företagsförvärv och både när det gäller transaktioner i eget kapital och skuldfinansierade transaktioner inom energi- och infrastruktursektorerna.

Hon har gedigen erfarenhet av havsbaserad vindkraft; hon har fungerat som rådgivare i havsvindparksprojekt i olika utvecklingsskeden på såväl utvecklade som nya marknader, även i Norden. Förra året fungerade hon som rådgivare åt Forststyrelsen i ett lyckat projekt där Forststyrelsen ingick ett avtal med Vattenfall om att utveckla och bygga den första havsbaserade vindkraftsparken i gigawattklassen i Finland i ett havsområde utanför Korsnäs.

“EY:s mål är att hjälpa kunderna att utveckla affärsverksamheter där hållbar utveckling står i centrum för strategin. Havsbaserad vindkraft erbjuder ren energi som stöder Finlands ambitiösa klimatmål, energisjälvförsörjning och industriinvesteringar i exempelvis batterifabriker och väteekonomi. Det skapar intressanta möjligheter för Finlands ekonomi, för samhället och för ledande aktörer inom energibranschen”, säger Kinga Charpentier.

EY Corporate Finance är en global ekonomisk rådgivare med över 2 000 experter i sin tjänst. Rådgivningen omfattar investerings- och affärsstrategi, företagsförvärv, kapitalanskaffning och skuldfinansiering i stor utsträckning inom olika sektorer och på olika marknader. Corporate Finance-teamet, som fokuserar på energisektorn, betjänar aktörer inom sektorn för förnybar energi och hör på basis av antalet affärer till de ledande ekonomiska rådgivarna i branschen globalt sett. Teamet har en mycket stark ställning i Norden och övriga Europa.

Advokatbyrå Hannes Snellman är juridisk rådgivare

Mannen sitter vid konferensbordet
Tapio Teräkivi

Tapio Teräkivi som är partner och ledare för gruppen Real Assets leder Hannes Snellmans grupp av juridiska experter. Hans gedigna erfarenhet av arrangemang inom energi- och fastighetsbranschen samt kännedom om inhemska och internationella aktörer, liksom den heltäckande kompetens Hannes Snellman har och som är en förutsättning för krävande energiprojekt, bidrar med betydande kompetens som stöd för havsvindkraftsprojekten.

“Även om varje uppdrag får egna särdrag när det framskrider och man ofta stöter på överraskningar, följer varje framgångsrikt slutfört projekt samma koncept. Arbetet börjar naturligtvis med att man klargör målen, planerar processen och inrättar en projektgrupp. Därifrån utgår styrningen av processen”, säger Tapio Teräkivi.

“Efter att transaktionen har övergått till förhandlingsskedet garanterar tydlig och konsekvent kommunikation, förutsägbarhet och förtroende mellan parterna även i svåra frågor bästa möjliga slutresultat.”

Det här är särskilt beaktansvärt i utvecklingsprojekt där – till skillnad från affärer som oftast kulminerar i samband med att de genomförs – ingåendet av avtal bara är en första etapp som följs av flera år av samarbete med många variabler och där avtalsparternas samarbetsförmåga och förtroende vägs om och om igen”, fortsätter han.

Hannes Snellman är en nordisk advokatbyrå med 400 experter i Finland och Sverige. Hannes Snellman är juridisk rådgivare på vår hemmamarknad och internationellt. Vår specialkompetens är företagsarrangemang och strukturella arrangemang, energi- och fastighetsprojekt, finansiering, immateriella rättigheter, teknologi och avgörande av tvister.