Frågor och svar om Korsnäs vindkraftsprojektet

OBS! Vi kommer regelbundet att uppdatera denna sida med frågor och svar från Korsnäsbor. Ännu är inte alla frågor besvarade, men vi kommer att fortsätta arbetet.

Senast uppdaterat: 10 december 2021

Allmänt om havsbaserad vindkraft

 • Finns det andra motsvarande havsbaserade vindkraftsparker på gång i Finland?

Svar:

 • Vindkraftsområdet finns i Österbottens landskapsplan, området är cirka 22 000 hektar, identifierats som ett potentiellt område för havsbaserad vindkraft i havsplan 2030.
 • Också andra projekt är möjliga i Finland.

Fiske

 • Hur tänker ni bemöta yrkesfiskarna, många ryssjeplatser inom området?
 • Är ni medvetna om områdets betydelse som lekplats för strömming och fångstplats för annan fisk? Vem gör fiskundersökningen och hur utförs den?
 • Hur påverkar 100 möllor vatten “kvaliteten” för fiskens fortplantning under och efter byggandet?

Svar:

 • Inventeringen genomförs av Alleco Ab, pionjär inom forskningsdykning i Finland
 • Fisket och fiskarterna har beaktats i samband med placeringen av projektområdet.
 • Inga bankar och grunda områden som är viktiga för fiskens fortplantning ligger inom projektområdet.
 • Utredning av potentiella lekområden för strömmingen har gjorts som dykinventering på under 10 meters djup i havsområdet. Där har sökts strömmingsrom.
 • Också fiskerienkäterna har gjorts.
 • Efter fältundersökningen fastställer vi från proven rommens utvecklingsstadium och livsduglighet
 • Inventeringar kommer att fortsättas med nya metoder år 2022.

Mer information här:
https://www.metsa.fi/sv/meddelanden/naturvardesbedomningarna-har-inletts-vid-korsnas-havsvindkraftsparks-projektomrade/

Fåglar

 • Hur påverkas flyttfåglarna av denna enorma industrianläggning? Det är ju fråga om ett livligt flyttfågelstråk.

Svar:

 • VEBIC från Vasa universitet har inlett fågelutredningar på området.
 • År 2021 har vi gjort utredningar om häckfågelbeståndet, räkning av rastande fåglar, kartläggningar av födoområden, ruggningsundersökningar.
 • Enligt utredningar som gjorts på det huvudsakliga flyttstråket längs Bottenvikens kust kolliderar fåglar i mycket liten grad med vindkraftverk även under flyttningen. Fåglar har förmågan att upptäcka och kringgå kraftverken.
 • Havsörnarna hålls mestadels närmare kusten och brukar vanligtvis inte komma så här långt ut till havs.
 • Fågelutredningarna fortsätter i flera år.
 • Vi kommer att följa vår- och höstflyttningarna och komplettera räknandet av rastande fåglar.

Ljudnivån

 • Hur kommer bullernivån att vara? Hur är det med vibrationer?
 • Det är ju mycket snack om ljudnivåer och ljudens påverkan på folk och fä. Det sägs att ljud rör sig genom vatten otroligt mycket bättre än genom luft och att vindmöllor i havet fungerar som gigantiska stämgafflar. Comments on that?

Svar:

 • Ljudet från kraftverken hörs inte på kusten.
 • Ljudet bär längs vattnet upp till 3 km bort.
 • Bärförmågan hämmas också av andra havsljud: vind och vågor.
 • Bullret från driften av vindkraftverk bär cirka en kilometer på en nivå av 40 dB (motsvarar kontorets ljudnivå).

Vibrationer

 • Orsakar vindkraftverken vibrationer eller luftströmmar som man kan upptäcka eller känna av? Har vindkraftparker hälsoeffekter?

Svar:

 • Vindkraftparkerna i Korsnäs byggs till havs, cirka 15–30 km från kusten, så de påverkar inte fastlandet.
 • Enligt en tvåårig studie från 2020 som gjordes av VTT och dess samarbetspartners fann man inga tecken på hälsoeffekter av vindkraft infraljud.

Naturvärden, Kvarkens världsnaturarv

 • Hur ser ni på motsatsförhållandet att området antingen blir del av statens övriga naturskyddsområde eller industriområde?
 • Hur förhåller sig utvecklingen av detta projekt till skyddsvärden som gör att detta område, områden i anslutning till detta och andra dylika områden som kommer att skyddas iom statens övriga naturskyddsområde
 • Parken ligger i direkt anslutningen fredade naturområden – hur påverkar detta skatter, miljölov, bygglov?

Svar:

 • Projektområdet har redan flyttats längre bort från Kvarkens världsarvslista, naturreservat och även fiskens lekområde.
 • Miljökonsekvensbedömningen (MKB), som börjar år 2022, kommer att undersöka påverkan på världsarvet Kvarken, genomförandealternativ och mildrande alternativ, samt olika parters åsikter. MKB tar ca två år.
 • Forststyrelsen och miljöministeriet kommer att ha en dialog med UNESCO om saken.

Livscykel, återvinning

 • Vem tar ansvar över att möllorna återvinns 40 år framåt i tiden?
 • Livscykel av vindkraften beräknas till 30 år. Vad händer sedan när naturvärdena är förstörda. Vem tar hand om den uttjänta vindparken? Vem river den? Staten?

Svar:

 • Turbinernas livscykel är cirka 30 år.
 • I slutet av livscykeln kommer turbiner att demonteras.
 • Delar kommer att återvinnas, där finns värdefulla metaller.
 • Partnerföretaget som äger turbiner är ansvarig för demonteringen och återvinningen.
 • Det är attraktivt att bygga nya vindkraftverk på platsen för de nedmonterade vindkraftverken: Platsen är värdefull (vägar och elnät byggts) och det finns exakta uppgifter om områdets blåsighet under lång tid.

Isförhållanden

 • Har det alls byggt havsvindkraftsparker i isförhållanden tidigare?

Svar:

 • Det finns en havsvindkraftspark i Björneborg.
 • Vi följer noga erfarenheterna därifrån.

Fastighetsskatten

 • Vad blir nettoavkastningen för Korsnäs kommun?
 • Vad är fastighetsskatt på havsbaserade vindkraftspark? Den är lägre än på landsbaserade?
 • Hur blir det på vattenområden som hör till staten och inte kommun?
 • När förväntas dom första fastighetsskatterna kunna komma till Korsnäs kommun och förklara gärna hur det kommer sig att dom tillfaller kommunen och inte staten?
 • Hur mycket förtjänar Korsnäs på detta projekt?
 • Fastighetsskatten för havsparker har andra beräkningssätt än landbaserade – vad får kommunen i skatt i denna park?
 • Vem på Forststyrelsen har lovat skatteintäkter till Korsnäs kommun?
 • Kan ni säga hur mycket fastighetsskatt kommunen kommer att få och vad händer med fastighetsskatten under årens lopp?
 • Hur kan Korsnäs få fastighetskatt då kommunen inte är ägaren till området?
 • Minskar inte fastighetsskatten varje år?
 • Hur kan en mölla ge 70 000 i fastighetskatt på havet, när en mölla på land ger ca 20 000 i fastighetsskatt?
 • Finns det där om skatten i skrift nånstans?

Svar:

 • Området finns på statens vattenområden som ligger i Korsnäs kommun, och det är därför Korsnäs kommun kommer att få fastighetsskatten enligt finsk lag.
 • Energibolagen betalar fastighetsskatt för havsvindkraftsverken.
 • De skatteintäkter som en kommun får från vindkraftverken beror på byggkostnaderna för ett kraftverk, vindparkens effekt samt den skattesats som kommunen fastställt.
 • På grund av de dyrare konstruktionerna inbringar havsvindkraftverken mera fastighetsskatt än ett vindkraftverk på land. Fastighetsskatten för havsvindkraftsverk har redan sänkts eftersom den anses vara en bidragande orsak till att inga områdesreservationer ännu har börjat vidareutvecklas.
 • De årliga fastighetsskatteintäkterna från ett havsvindkraftverk kan uppgå till 70 000 euro per år.
 • De årliga fastighetsskatteintäkterna för hela vindkraftsparken skulle uppgå till flera miljoner euro.
 • Havsbaserad vindkraft är dyrare att bygga, och fastighetsskatt betalas enligt kostnaden.

Ekonomiska aspekter, varför i just Korsnäs

 • Vad får vi från detta projekt? Vad vinner vi på detta projekt? Ger ni oss gratis el?
 • Kommer lokalsamhället att få någon typ av bygdepeng (alltså inte fastighetsskatt)?
 • Hur säkra är Forststyrelsen på att projektet verkligen genomförs?
 • Vad krävs för att Forststyrelsen ska dra sig ur projektet? Vilka är osäkerhetsfaktorerna?
 • Vem betalar värdeminskningar på våra fritidshus?
 • Vilken blir inkomsten för Forststyrelsen / staten från parken?

Svar:

 • Korsnäs havsområdet har många fördelar: Utmärkt havsbotten och geologisk miljö, lämpligt djup och vindhastighet, rimliga isförhållanden, flertal hamnar i närheten, nära till järnväg och flygplats, stamnät inom räckhåll och stöd från finska försvarsmakten och gränsbevakningen.
 • Vattendjupet, huvudsakligen 10 till 20 meter, med betydligt färre bottenarter än i grundare vatten.
 • Bottnens geologi är också väl lämpade för vindkraftbyggande.
 • Genom att placera projektet till havs, 15 km från stranden, kan projektets landskapseffekter dämpas.
 • Dessutom behövs bra hamnar under byggnadsskedet. Hamnen i Kaskö, Kristinestad och Vasa ligger nära byggnadsområdet i Korsnäs, där gods kan transporteras med järnväg.
 • Ytterligare, Forststyrelsen kommer att öppna sitt lokala kontor i Korsnäs
 • Om sysselsättningen och entreprenaderna i projektet vet vi att projektet kommer att öka ekonomisk aktivitet på många håll. 
 • Sysselsättningseffekter till exempel av planering, konstruktion relaterad till vindkrafts-infrastruktur, transport, installation av vindkraftverk och boende och cateringtjänster.
 • Sysselsättningen under konstruktionstid beror på hur partnerföretaget kommer att arrangera saken i praktiken.
 • Forsstyrelsen kommer att beställa en regionalekonomisk konsekvensanalys om projektets effekter.
 • Projektet borde inte påverka värdet av fritidshus.
 • Forststyrelsen skulle fungera som hyresvärd för vattenområdet som ägs av staten och skulle alltså få hyresinkomst.
 • Forststyrelsen är engagerad i projektet. Vi kommer att göra vårt bästa för att förverkliga det.

Turbiner

 • Hur stora är kraftverken modellerade i designbilderna? Så kan de bli större när de blir verklighet?
 • Hur höga är turbinerna?

Svar:

 • Den totala höjden kommer sannolikt att vara cirka 300 meter, allt eftersom tekniken går framåt.
 • De har använts också i designbilderna.
 • Havsvindkraftparker som redan byggts i andra länder är vanligtvis nu 230 till 250 meter höga.
 • Maskinrummet, som är större än en buss, kommer att ligga på cirka 160 till 180 meters höjd.

Områdets läge

 • Vem ansvarar för den kraftiga värdeminskningen av fastigheter? Ingen vill ha sitt rekreationsställe/ boende invid Finland största industrianläggning där det är konstant rörelse och oljud?
 • Varför måste bygga havsbaserad vindkraft så nära land att det förstör för de som har sommarstugor eller permanent boende där. Vem betalar den värdeminskning som detta förorsakar?
 • Varför har ni inte frågat lokalt boende om det nya området innan planeringen började?
 • Varför är vindparken så nära fastland? Det finns utrymme längre västerut och många lokalt boende vill ha parken längre västerut. Ungefär på 30 km avstånd.
 • Kommunen beviljar bygglov mm på kommunens område. Hur är planläggning och myndighetslov på statens vattenområde och hur kan kommunen styra/påverka den delen?

Svar:

 • Projektområdet ligger på statens allmänna vattenområdet som Forststyrelsen förvaltar,
  cirka 15-30 kilometer från kusten.
 • Området har delvis anvisats för vindkraft i Österbottens landskapsplan och den har markerats för vindkraftsproduktion i Finlands havsplan.
 • Enligt kommunstyrelsens önskemål har området flyttats längre bort från kusten, men så att det ändå finns möjligheter att förverkliga projektet. Projektområdet ligger längre bort från Kvarkens världsarv, naturreservat och även fiskens lekområden.
 • Den slutliga avgränsningen av området görs när planeringen framskrider.
 • Korsnäs kommun har enligt gällande planläggningslagstiftning rätt att besluta om planläggning. Det är fullmäktige i Korsnäs som slutligen behandlar den slutliga planen.
 • Vindkraftparkens område kan inte flyttas längre ut. Det är inte möjligt att komma in i ekonomiska vattenzonen och utrymme måste lämnas för farlederna. Djupet påverkar också, så att det inte blir för djupt för grunderna.

Elledningen från havet till kraftnätet

 • Hur elen överförs från havsvindkraftparken till stamnätet?
 • Var är det tänkt att elledningen kommer iland? Var går kraftlinjerna?
 • Hur bred är kraftlinjegatan/-gatorna?
 • Är det samma kraftlinje som kommer från Sverige i Hjälta? Nej, det är inte.
 • Hur stor blir elnätet som Fingrid kommer att bygga för att ta emot 1300 Megawatt? 110 KV räcker väl inte, eller?
 • Vad är en typisk markägarersättning för elledningar i skogs och åkerterräng?

Svar:

 • Elen kommer iland med sjökabel. Kabeln fortsätter från stranden till inåt landet. Det exakta avståndet vet vi inte ännu, eftersom linjerna har inte ännu planerats. Några kilometer från stranden kommer en elstation. Vi försöker hitta en plats med så lite befolkning som möjligt runt omkring.
 • Efter kabeln överförs elen sedan via 400 KV luftledningar till Fingrids nät.
 • Kraftlinjen blir cirka 50 meter bred.
 • Förhandlingar pågår med Fingrid om olika alternativ för anslutning till elnätet.
 • Alternativen för anslutning utvärderas även som en del av MKB.

Synligheten

 • Vindmöllor på upptill 20 MW (nuvarande planerade i Skottland är väl på 15 MW syns på 84 km) kommer att kräva hög höjd och syns på långa avstånd. Vilka höjder och vilken synlighet talar vi om här?

Svar:

 • Vindkraftstekniken utvecklas snabbt. Experter uppskattar att mer än 200 meter höga turbiner kommer att byggas i slutet av 2020-talet när Korsnäs-projektet skulle vara färdigt.
 • I visualiseringsvideon har vi illustrerat hur Korsnäs havsvindkraftspark skulle vara synlig från havet till land på olika håll i Korsnäs.

Videon: https://youtu.be/3tmFtYY6LF0

Konstruktionsskedet

 • Villaägarna här i Korsnäs är noggranna med att följa rekommendationer och bestämmelser vad gäller grävning av farleder och hamnar. Vilket innebär att man får gräva enbart under vissa tider på året. Kommer det också att gälla vindindustriområdet till havs?
 • Hur länge är det tänkt att byggtiden kommer att ta?
 • Varifrån ska allt fyllnadsmaterial hämtas som behövs för bygget av fundamenten?
 • Hur länge kommer vattenkvaliteten att påverkas i ett stillstående hav så som vårat?

Svar:

 • När man bygger havsvindkraftparker flyttar man på sediment och dumpar havsbottenmaterial, vilket gör vattnet grumligt under en kort tid.
 • Byggtiden tar åtminstone fyra år. Före det behövs ungefär fyra år för olika för MKB-processen och tillståndsprocesser.

Logistik

 • Från vilken hamn passerar servicefartygen? De är inte Buster-båtar utan riktiga fartyg. Det finns ingen sådan hamn i Korsnäs.

Svar:

 • Hamnen i Kaskö, Kristinestad och Vasa ligger nära byggnadsområdet i Korsnäs, där gods kan transporteras med järnväg.

Forststyrelsens roll

 • Vad är Korsvind Oy? Hur gammal?
 • Varifrån får Fortstyrelsen till ett sådant här projekt?

Svar:

 • Forststyrelsen har grundat Korsvind Ab år 2021 och är ensam ägare till bolaget.
 • Med Forststyrelsens klimatprogram främjar vi uppnåendet av Finlands klimatmål och klimatneutralitet före 2035: vi ökar kolsänkorna och -förråden samt produktionen av ren energi, och vi minskar våra utsläpp.
 • Vårt mål är att den förnybara energiproduktionen på statens land- och vattenområden ska ha mångdubblats senast 2030.


Forststyrelsens partnerval

 • När ungefär förväntas upphandlingsdokumenten gällande valet av samarbetspartnern som Forststyrelsen har sökt till projektet publiceras?
 • Vem investerar den här project?
 • Varifrån får Fortstyrelsen pengar att finansiera ett sådant här projekt?
 • Kommer samarbetspartnern vara utländsk eller finländsk? Har själva processen att hitta en samarbetspartner redan börjat?
 • Det kanske vettigt att dela parken i flera delar för att vi skall få finsk partner och inte en enda stor Kinesisk ägare?
 • Varför bygger inte kommunen själv på eget område?
 • När ni väljer som gör investering? År 2022? Utlänsk?

Svar:

 • Forststyrelsen söker efter en ansvarsfull partner. Processen att hitta en samarbetspartner kommer att startas inom en snar framtid.  
 • Samarbetspartnern utses genom konkurrensutsättning. Partnern kan vara inhemsk eller utländsk.
 • Forststyrelsen kvarstår som hyresvärd i det senare skedet.

En lämplig partner bör ha:

 • Tillräcklig balansräkning för det planerade projektet
 • Referenser och kunskap inom vindkrafts-byggande och havsbaserade projekt
 • Möjlighet att bygga upp teamet och projektet
 • Genuin vilja att samarbeta
 • Möjlighet att erbjuda optimala kontrakts-villkor för samarbetet i projektutveckling
 • Bra rykte och ansvarsfull affärspraxis samt vilja att fortsätta och utveckla det lokala och regionala samarbetet
 • Partnern måste följa EU:s plan för hållbar finansiering.

Korsnäsbornas påverkningsmöjligheter

 • Har ni i Korsnäs någon gång frågat om invånarna alls är intresserade av detta projekt före planeringen inleddes?
 • Varför har ni inte frågat lokalt boende om det nya området innan planeringen började?
 • Varför ska Korsnäs vara försökskanin för ett så här stort projekt som kommer att förstöra havet för all framtid. Har inte invånarna några rättigheter?
 • I vilket skede har de lokala invånarna möjlighet att säga sitt?

Svar:

 • År 2020 kom Forststyrelsen med ett planläggningsinitiativ till Korsnäs kommun om en havsvindkraftspark.
 • Korsnäs kommun godkände planeringsinitiativet i november 2020.
 • Forststyrelsen kommer att fråga efter lokala synpunkter i många skeden och kommer att organisera tillfällen för intressentgrupper i och med inledandet och avslutandet av miljökonsekvensbedömningsförfarandet (MKB).
 • Projektets sociala konsekvenser bedöms också under miljökonsekvensbedömningen.
 • MKB-förfarandet med alla dess etapper tar ett par år.
 • Dessutom kommer lokala informationsmöten att ordnas för att presentera hur projektet framskrider och där kan lokalinvånarna fråga frågor.


Övriga frågor

Har det här projektet någon förknippning med den stora vindkraftsparken (t.om. 500 möllor), som planeras till Ålands havsområden? Synergi?

Svaret: Nej

Får man köpa aktier i Korsvind bolag?

Svaret: Det är inte möjligt. Forsstyrelsen äger alla aktier i Korsvind bolaget.

Måste den som driver vindkraftsindustrin också se till att det finns reservkraft då det inte blåser?

Svaret: Nej. Fingrid gör den dagligen.