Forststyrelsens verksamhetsmodell i Korsnäs-projektet

Forststyrelsen agerar till havs såväl som projektutvecklare av vindkraft som beviljare av reserverings- och nyttjanderättsavtal samt som hyresvärd. Vi bygger inte eller låter inte bygga vindkraftverk, vi äger inga vindkraftverk eller deltar i energiproduktionen. När projektet har gjort tillräckliga framsteg, kommer vi att sälja det och stanna kvar i vindkraftparken som hyresvärd. Vattenområdena kommer också i fortsättningen att ägas av staten.

Sjövass i höstfärger.

Vi söker en partner till projektet

Korsnäs är det första projekt för havsvindkraft där vi deltar i egenskap av projektutvecklare. Eftersom det handlar om ett så stort projekt söker vi samarbetspartners. Samarbetspartnern utses genom konkurrensutsättning. Denne kan vara inhemsk eller utländsk men måste uppfylla Forststyrelsens villkor för ansvarsfull affärsverksamhet.

Läs mer

Forststyrelsens uppförandekod

Ansvarsfull affärsverksamhet i Forststyrelsen

Forststyrelsens roll som främjare av vindkraft

Enligt regeringsprogrammet har Finland satt ett ambitiöst mål om att vara ett fossilfritt/klimatneutralt välfärdssamhälle 2035. Vi förverkligar det här målet genom vårt klimatprogram. Vårt mål är att den förnybara energiproduktionen på statens land- och vattenområden ska ha mångdubblats senast 2030.

Sammanjämkning av olika syften och mål är en del av vår kärnkompetens. Vi har ett stort nätverk av intressegrupper och kompetens att för göra det här nätverket delaktigt och lyssna på det. Utvecklandet av en havsvindkraftpark kräver bra växelverkan med såväl beslutsfattare som ortsbor.

Forststyrelsen är ett ekonomiskt stabilt affärsverk som ägs av staten, vars inkomst används för samhällets bästa. Hyran från vindkraftverken kommer att utgöra en del av Forststyrelsens resultat. För närvarande utgör den här andelen runt tio procent men den växer hela tiden i takt med att nya vindkraftverk byggs.