EMRA-hankkeen toteuttajat

EMRA-hankkeen virallinen nimi on EMRA – Environmental Planning, Measures and Restauration Actions in Regulated Water systems, Swedish-Finnish Cross-Border-project in the Arctic Region.

Hankkeen päätoteuttaja Ruotsissa on Länsstyrelsen i Norbottens Län ja Suomen puolella Lapin ELY-keskus. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Luonnonvarakeskus, Kemijoki Oy, Vattenfall ja Metsähallitus.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 3 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on 1,4 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittaa Interreg Nord. Kansallisen vastinrahan hankkeelle on myöntänyt Lapin Liitto.

EMRA-hanke (2019–2022) on Ruotsin ja Suomen välinen vesistökunnostus-, tutkimus- ja innovaatiohanke. Keskeisiä tavoitteita Suomen puolella on kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen, vesistöjen tilan parantaminen, taimenkantojen geneettisen monimuotoisuuden selvittäminen sekä selvitys vaeltamattoman taimenen (tammukan) merkityksestä Lapin asukkaille.

Suomen hankealue kattaa alisen Kemijoen valuma-alueen Rovaniemeltä Taivalkosken patoaltaalle. Valuma-alueella toteutetaan joki- ja puroinventointeja, pienimuotoisia vesistökunnostustoimenpiteitä sekä taimenkantojen geenianalyysejä. Alisen Kemijoen keskeisimmät sivuvesistöt kartoitetaan ja valuma-alueilla tarvittavat vesiensuojelutoimet selvitetään.

Hankkeessa sovelletaan Metsähallituksen Kalaelinympäristöjen hoito ja Esteet pois -hankkeiden toimintamalleja ja oppeja. Hankkeessa luotavat uudet toimintatavat yhtenäistävät vesistökunnostussektorin toimijoiden työskentelytapoja ja syventävät yhteistyötä. Taimenkantojen geneettiset selvitykset puolestaan edesauttavat tietoon pohjautuvaa kalastuksen säätelyä.

Hankkeessa muodostuu vesistöjä ja kalaelinympäristöjä hoitavien organisaatioiden verkosto, joka ulottuu sekä yksityisomistuksessa oleville että valtion hallinnassa oleville alueille. Rajat ylittävä yhteistyö on hankkeessa avainasemassa.

Yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Markku Vierelä
Metsähallitus, Eräpalvelut
etunimi.sukunimi@metsa.fi, puh. 0206 39 7150

Interreg pohjoisen ja Euroopan unionin logot

Päivitetty viimeksi 23.8.2023