Matala tunturi järven toisella puolella. Aurinko paistaa matalalta. Ruska on värjännyt varvikon ja pienet puut.
Pöyrisjärven erämaa-alueen Kollivaara. Kuva: Jaska Vepsäläinen.

Harjujen, hiekkadyynien ja vesistöjen erämaa-alue

Metsähallitus laatii Pöyrisjärven erämaa-alueelle uuden hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelma ohjaa erityisesti Metsähallituksen toimintaa, mutta sen laatimisessa kuunnellaan laajasti alueen käyttäjiä ja sidosryhmiä. Pöyrisjärven erämaa-alue kuuluu myös Natura 2000 -verkostoon, ja suunnittelulla halutaan sovittaa yhteen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön, luontomatkailun sekä porotalouden ja saamelaiskulttuurin tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla.

Suunnittelun tueksi perustettavaan yhteistyöryhmään kutsutaan alueen sidosryhmiä, ja saamelaiskulttuurin huomioimiseksi käytössä on Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien yhdessä sopima Akwé: Kon -toimintamalli.

Raamit suunnittelulle antaa erämaalaki, jonka mukaan Pöyrisjärvi, kuten kaikki Lapin 12 erämaa-aluetta, on perustettu erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi.

Osallistu suunnitteluun

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa myös postitse tai sähköpostitse suunnitelman tekijöille osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa. Mainitse otsikossa Pöyrisjärven erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, palaute.

Suunnittelusta järjestetään yleisötilaisuuksia, joiden ajankohdista ilmoitetaan myöhemmin.

Suunnitelmaluonnos valmistuu vuonna 2024. Palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään ja lähetetään ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Lisätietoja  

  • Hoito- ja käyttösuunnittelu, maankäytön erityisasiantuntija Pirjo Rautiainen, puhelin 0401511976, pirjo.rautiainen@metsa.fi  

Buolžžaid, sáttobáruid ja čázádagaid meahcceguovlu

Meahciráđđehus gárvvista Bievrrašjávrri meahcceguvlui ođđa dikšun- ja geavahanplána.
Plána stivre eandalii Meahciráđđehusa doaimma, muhto dan gárvvisteamis gullat viidát guovllu ávkkástalliid ja čanusjoavkkuid. Bievrrašjávrri meahcceguovlu gullá maiddái Natura 2000 -fierpmádahkii, ja plánemiin háliidat heivehit oktii luonddu ja kulturárbbi suodjaleami, áhpásmuhttinanu, luondduturismma sihke boazodoalu ja sámekultuvrra dárbbuid čuovvovaš 10–15 jagi áigodagas.

Plánema doarjjan vuođđuduvvon ovttasbargojovkui bovdejit guovllu čanusjoavkkuid, ja sámekultuvrra vuhtii váldima várás lea anus Meahciráđđehusa ja sámedikki ovttas sohppojuvvon Akwé: Kon -doaibmamálle.

Rámmaid plánemii addá meahcceguovlluláhka, man mielde Bievrrašjávri, dego buot Lappi 12 meahcceguovllu leat vuođđuduvvon meahcceluonddu seailluheapmin, sámekultuvrra ja luondduealáhusaid dorvvasteapmin sihke luonddu máŋggabealat ávkkástallama ja dan eavttuid ovddideapmin.

Oassálastte plánemii

Olles plánaproseassa áigge čanusjoavkkuin ja riikkavuložiin lea vejolašvuohta muitalit oaivileaset plánii. Plána ovdáneami sáhttá čuovvut dán neahttasiiddus.

Girjjálaš máhcahaga dehe ovddidanevttohusaid sáhttá doaimmahit maiddái poastta dahje šleađgapoastta bakte dahkkiide čujuhussii kirjaamo@metsa.fi dehe reivviin čujuhussii Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa. Máinnaš bajilčállagis Bievrrašjávrri meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána, máhcahat.

Plánemis ordnejit álbmotdilálašvuođat, maid áiggit almmuhuvvojit maŋŋelis.

Plánaevttohus gárvána jagi 2024. Máhcahagaid ja cealkámušaid mielddisbuktán nuppástusat gieđahallojit, plána divvojuvvo gárvvisin ja sáddejuvvo birasministeriijai nannema várás.

Lassedieđut

  • Dikšun- ja geavahanplána, eanageavaheami sierraáššedovdi Pirjo Rautiainen, telefon 0401511976, pirjo.rautiainen@metsa.fi 

Sivun lyhytosoite on https://www.metsa.fi/poyrisjarvihks

Päivitetty viimeksi 16.1.2024