Metsähallituksen Lapin luontopalvelut toimii Pallas–Yllästunturin kansallispuiston alueella osatoteuttajana kahdessa Muonion kunnan kehittämishankkeessa vuosina 2021–2023.

Lisätietoa hankkeista on Muonion kunnan verkkosivuilla.

Arktista imua puhtaalla ilmalla

Muonion kunnassa hengitetään tutkitusti maailman puhtainta ilmaa. Lapin ilman saastepitoisuudet ovat tyypillisesti noin puolet Etelä-Suomeen verrattuna. Trendien mukaan luontomatkailu, vastuullinen matkailu, vähäruuhkaisiin ja terveydelle turvallisiin kohteisiin matkustaminen kasvavat koronapandemian jälkeen ja puhtaat kohteet ovat vetovoimaisia. Samaan aikaan kun vähähiilisyyteen, hiilijalanjäljen pienentämiseen, luonnon kestävään käyttöön ja ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä luonnon puhtaudesta huolehtimiseen tulee kiinnittää erityistä huomioita, lisääntyy luontomatkailun suosio ja sitä kautta luonnon käyttö matkailussa sekä yritysten että yksittäisten matkailijoiden toimesta. Muoniossa, Pallaksella, sijaitsee erittäin korkeatasoinen ilmanlaadun seuranta-asema, joka on strategisella paikalla ilmastonmuutoksen monitoroinnissa. Datan avulla arvioidaan mm. ilmaston nykytilaa ja tulevaisuuden kehityssuuntia, meillä ja maailmalla.

Muonion kunnan, Ilmatieteen laitoksen, Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Lapin AMK:n kanssa toteutettavan yhteishankkeen tavoitteena on mm. popularisoida Ilmatieteen laitoksen mittausaseman tuottama tiede tiedoksi ja saattaa se kohde- ja käyttäjäryhmien kuten alueen yritysten hyödynnettäväksi. Hankkeella pyritään vastaamaan alueen elinkeinoelämän ja vetovoiman tarpeeseen mittaustiedon hyödyntämiseksi ja huomioimiseksi.

Pk-yritysten digipalveluekosysteemistä ja tiedolla johtamisesta vipuvoimaa koronasta selviytymiseen

Matkailu- ja palveluala on yksi eniten koronapandemiasta kärsinyt toimiala. Koronapandemia on vaikuttanut matkailuun jo monella tapaa ja tulee vaikuttamaan myös jatkossa. Luontomatkailun, johon Muonion alueen matkailu perustuu, odotetaan kasvavan entisestään. Lisäksi kasvavat mm. vaade vastuullisuudelle ja matkojen merkityksellisyydelle sekä matkailu hiljaisissa tai vähäruuhkaisissa kohteissa. Virtuaalimatkailu ja erilaiset muut digitaaliset ratkaisut kehittyvät entisestään. Lisäksi matkailu tulee perustumaan jatkossakin terveysturvallisiin toimintamalleihin.

Hanke vastaa matkailun koronapandemian mukanaan tuomiin vaateisiin liiketoiminnan digitalisoimisen välttämättömyydestä ja uudistamisesta vastuullisempaan suuntaan suhteellisen nopeilla toimenpiteillä. Se myös vahvistaa alueen vahvuutta eli puhdasta ilmaa ja sen hyödyntämistä lisäarvon tuojana yritystoiminnan vahvistamisessa.

Tuomme ilmanlaatua ja ilmaston tilaa kuvaavaa dataa sekä datalla tehtyä tutkimusta ja sen tuloksia eri käyttäjäryhmien saataville ymmärrettävästi, kiinnostavasti, ajantasaisesti ja helposti hyödynnettävissä olevassa muodossa.


Päivitetty viimeksi 2.3.2022