Meikon suojelualueiden kokonaisuus muodostuu pääasiassa Kirkkonummen ja Siuntion rajalla sijaitsevasta Meikon–Lappträskin Natura 2000 -alueesta (1 949 ha). Suojelualueiden kokonaisuuteen sisältyy valtion omistama Meikon luonnonsuojelualue (965 ha), Kirkkonummen kunnan omistamat suojelualueet (358 ha), yksityisten omistamat suojelualueet (140 ha) ja noin 295 hehtaaria sellaista Natura-aluetta, jonka toteuttaminen on kesken. Natura-alueen toteuttamisen myötä suojellut alueet tulevat osaksi Meikon suojelualueiden kokonaisuutta.

Meikon alue on säilyttänyt poikkeuksellisen hyvin erämaisen luonteensa; suot, lammet ja järvet ovat hyvin luonnontilaisia. Volsin tammikeskus, valtakunnallisesti arvokkaat lehdot ja Saaristo-Suomen keidassuot sekä monipuolinen metsälinnusto ja poikkeuksellisen edustava kääpälajisto tekevät alueesta luonnonarvoiltaan merkittävän suojelukohteen. Alueella sijaitsee myös Porkkalan vuokrakauden aikaisia linnoituslaitteita. Lisäksi alueella on suuri merkitys Kirkkonummen keskustaajaman suosittuna lähivirkistysalueena ja osana pääkaupunkiseudun viherkehää.

Meikon suojelualueille on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelman valmisteluista on vastannut projektiryhmä, johon ovat kuuluneet Kirkkonummen kunnan, Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen edustajat. Hoito- ja käyttösuunnitelma on alueen pitkän aikavälin strateginen suunnitelma ja linjaus, jossa sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita. Hoito- ja käyttösuunnitelma toimii ohjeena alueen hoidossa ja käytössä sen hallinnasta ja hoidosta vastaaville.

Meikon suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma on toteutukseltaan kaksitasoinen. Yksityiskohtaisempi suunnitelma laadittiin Meikonsalo-nimiselle alueelle, jolla tarkoitetaan valtion omistamaa Meikon luonnonsuojelualuetta ja Kirkkonummen kunnan omistamia suojelualueita. Metsähallitus ja Kirkkonummen kunta sitoutuvat noudattamaan laadittua hoito- ja käyttösuunnitelmaa Meikonsalon alueella. Natura-alueen yksityisten maanomistajien maiden osalta suunnitelma on suositusluonteinen.

Suunnitelma on viimeistelty palautteiden perusteella ja lähetetty ympäristöministeriöön vahvistettavaksi 12.12.2008.

Lisätietoa

Lisätietoja Metsähallituksessa antaa maankäyttöpäällikkö Annukka Rasinmäki, annukka.rasinmaki@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 21.8.2023